Nová dominanta v centre Malaciek – vzniká pamätník súčasnej generácie?

Na sociálnych sieťach sa medzi Malačanmi strhla vlna vášnivých diskusií – po zverejnení vizualizácií nového objektu SEVERÍN, ktorý má vyrásť v centre mesta v priestore medzi hotelom Tatra a terajším parkoviskom na hlavnej križovatke. Padajú emotívne vyhlásenia, obvinenia, množia sa rôzne fámy.

Je možné túto diskusiu zredukovať iba na otázku zvyku či vkusu (páči-nepáči)? Alebo sa jedná o (ne)dostatočnú komunikáciu? Je to prípad (ne)zvládnutého územného plánovania, (ne)citlivosti voči danému miestu, či problém (ne)koncepčného riešenia parkovania? Alebo je to len jedna z ďalších stavieb v centre, na ktorú si zvykneme a budeme ju trpieť, tak ako nadjazd, Billu a Lidl? Ak by to tak malo byť, bola by to škoda vzhľadom na exkluzívne umiestnenie stavby a jej význam pre centrum.

Tento blog nechce ďalej eskalovať vášne, ale má za cieľ priniesť niekoľko nových pohľadov a konkrétnych podnetov na zamyslenie pre tých, ktorí sú zodpovední za vzhľad centrálnej mestskej zóny – zástupcov mesta, mestský úrad, komisie MsZ, mestské zastupiteľstvo, ale aj pre investorov, ktorí v Malackách podnikajú v oblasti realít.

Podobná situácia nás pravdepodobne opäť čaká v prípade budovy bývalej Nafty (MsÚ) na Radlinského ulici, bývalého areálu Kožatexu, či v súvislosti s plánovanou výstavbou kultúrneho domu.

Budem veľmi rád, ak tento blog podnieti kultivovanú a konštruktívnu diskusiu k téme podoby centra mesta, verejného záujmu a participácie. (bez osobných invektív)

Zdroj fotografií: Facebook AR Amedial

Rezervy pri ochrane verejného záujmu

Centrum mesta je najvýznamnejším územím z hľadiska verejného záujmu. Miestom, kade denne prejde väčšina obyvateľov, trávia tam čas, chcú sa ním pochváliť návštevníkom mesta. V tomto prípade sa nekonalo žiadne verejné prerokovanie (a zrejme ani územné konanie) a zodpovednosť za ochranu verejného záujmu je teda výlučne na strane vedenia mesta. Má na to všetky formálne aj neformálne nástroje. A je teda legitímne sa pýtať, akým spôsobom bol presadený verejný záujem s ohľadom na výslednú podobu objektu?

 • Architektúra, ktorá komunikuje s okolím – dialóg o architektonickej podobe stavby je iste možné viesť aj so súkromným investorom takto významnej stavby. Jej umiestnenie medzi rôznorodé objekty zo začiatku 20. storočia (Hotel Tatra) a začiatku 21. storočia (Inkubátor) a s ústrednou pozíciou na hlavnom mestskom priestore bolo výzvou. Zatiaľ nezodpovedanou otázkou je, aké požiadavky / odporúčania mesto formulovalo a presadzovalo v dialógu s investorom?
 • Ochrana budov s verejnou hodnotou – asanácia existujúcich stavieb urobí bodku za typickými domami na Mierovom námestí, bez toho, aby ich niečo ostalo pripomínať. Možno nemajú najvyššiu historickú hodnotu, ale pre genius loci centra mesta, Domkov a bývalej remeselnej štvrte sú zásadné. Je v rámci navrhovanej budovy niečo, čo ponesie tento genius loci ďalej?
 • Naviazanie na pešie a cyklo -komunikácie – zdá sa, že v prezentovanom zámere, nie je braná do úvahy kľúčová cyklotrasa Kostolište – železničná stanica, keďže vstup do pasáže prekrýva celú šírku chodníka na Záhoráckej ulici. Môže to výrazne obmedziť možnosti využitia mestského pozemku. Ako sú riešené chodníky a cyklocesta v okolí objektu? Zvyšuje sa štandard pre chodcov a cyklistov?
 • Priehľady z okolitých komunikácií a pozemkov – v prezentovanom zámere sú výrazným prvkom konzolové časti budovy – balkóny, ale aj celé bloky prečnievajúce nad okolité komunikácie (mestské pozemky!), čo prináša negatívny efekt na priehľady z Hviezdoslavovej a Záhoráckej ulice na františkánsky kostol a park na Kláštornom námestí. Tieto najkrajšie výhľady v meste si už viac nebude užívať verejnosť, ale obyvatelia/ majitelia / nájomníci objektu SEVERÍN. Otázka na našich zástupcov na MsÚ je: Prečo by to tak malo byť?
 • Viac zelene aj v centre mesta – napriek tomu, že na zverejnených vizualizáciách z terás prekypuje zeleň a pohľady vychádzajú z perspektívy trávnika, či kvetinových záhonov, projekt využíva celý pozemok na zástavbu a nenecháva priestor pre stromy, alebo inú zeleň. Bolo možné o týchto veciach aktívnejšie hovoriť a zakomponovať ich do projektu? (Ak je na celom objekte zelená strecha (ktorá nie je vidieť) a v jeho vnútri átrium so stromami, tak prosím berte tento bod ako splnený sen autora)

Koncepčné riešenie parkovania

Okrem vizuálnej podoby budovy bola asi najväčšej kritike verejnosti podrobená dopravná záťaž, ktorú objekt prinesie – najmä parkovanie v okolí. Centrálna poloha priam vyzýva, aby sa riešili nielen potreby parkovania nového objektu, ale aj širší kontext s dlhodobým výhľadom.

 • Predpísaný počet parkovacích miest by mal vzniknúť na pozemku stavebníka, ak je to čo i len trochu technicky možné a mohol by znamenať aj príspevok k  zlepšeniu situácie v okolí. Častou otázkou je, prečo je navrhnuté iba jedno podzemné podlažie pre parkovanie objektu (rovnako ako v prípade mestských garáží)? Vyzerá to ako nevyužitá príležitosť minimalizovať dopady statickej dopravy zo zahusťovania výstavby.
 • Potrebné ďalšie povrchové parkovacie miesta v okolí stavby zrejme nevylepšia akútny nedostatok parkovacích miest pre existujúcich obyvateľov, keďže pribudnú nové prevádzky, rezidenti budú mať okrem vlastných áut aj návštevy, atď. Naopak, ubudne verejná zeleň a mestské pozemky na vybudovanie prípadných ďalších parkovísk.
 • Parkovanie autobusov – pre spoločenské podujatia (kino, svadby, spoločenský dom) bolo väčšinou využívané súčasné parkovisko – ak bude vybudované podzemné parkovisko, nebudú mať autobusy kde zastaviť (treba nájsť náhradné riešenie, ktoré bude bezpečné a dostatočne dimenzované).

Parkovanie v okolí budovy SEVERÍN zatiaľ nie je finálne navrhnuté. Podľa vyjadrení viacerých osôb, ktoré sú oboznámené s variantmi parkovania, sa uvažuje o tejto podobe.

Ako sa vyhnúť prekvapeniam v budúcnosti

Diskusie okolo projektu SEVERÍN potvrdili, že vhodne zvolená komunikácia je tajomstvom úspechu aj neúspechu väčšiny zmien v meste. Bohužiaľ ponuka participácie verejnosti, odborníkov alebo záujmových združení na zásadných otázkach zostáva väčšinou iba v rovine deklarácií (česť výnimkám, ktoré však ukázali, že to funguje – napríklad cyklokoncepcia).

Preto mi prosím dovoľte dva zásadné návrhy smerom na predstaviteľov mesta, ktoré to môžu zmeniť:

 • Zlepšite otvorenosť v komunikácii zámerov mestského významu – smerom na komisie MsZ, ktorých sa to týka, susedov, ale aj občanov – v stavebnom konaní je už totiž väčšinou neskoro na konštruktívne zmeny a poškodzuje to obidve strany – verejný záujem aj reputáciu súkromného investora.
  Zverejňujte plánované stavby, územné plány, dokumentáciu, iniciujte stretnutia, prieskumy a pozývajte verejnosť k aktivite. Nie výnimočne, ale stále. V dobe digitálnych technológií existujú skvelé nástroje na podporu participácie (inšpirujúci je napríklad projekt URBACT)
 • Komunikujte prostredníctvom mestských médií, poskytujte mediálny servis ostatným médiám – informácia bola prvýkrát zverejnená na stránke Ľudia pre Malacky vo štvrtok večer. Bez podpisu autora a citácie zdrojov fotografií – ako už býva zlým zvykom pri najdôležitejších oznamoch mesta v tomto volebnom období. Je to veľmi nešťastná prax, keďže vzbudzuje podozrenie, že aparát a exkluzívne informácie mestského úradu sú využívané v prvom rade na publicitu tohto portálu a až v druhom rade na nezávislé informovanie občanov. Ako keby mestské médiá mali zakázané prísť aspoň raz prvé s nejakou zásadnou novinkou z prostredia MsÚ!
  Je to o to nebezpečnejšie, že web LPM.sk reprezentuje a propaguje primátora mesta a 9 súčasných poslancov MsZ. Voľby budú opäť už o pár mesiacov, informácie a ich spôsob podania majú veľkú silu… Exkluzívne mestské informácie by mali byť zverejňované v prvom rade na stránke mesta a ponúknuté formou tlačovej správy aj iným médiám. (odkiaľ ich môže prebrať aj LPM.sk, facebook primátora, alebo ďalší)

 

Záujmy investorov vs. verejný záujem:

Je pomerne naivné predpokladať, že ak niekto vlastní stavebný pozemok v centre mesta, tak na ňom vybuduje park, alebo oddychovú zónu. Preto je potrebné akceptovať, že je legitímnym záujmom investora maximalizovať svoj zisk / výnos investície.

 • Rola súkromných investorov je v rozvoji mesta nezastupiteľná a ich kapitál, podnikateľské umenie a odvaha sú kladné vlastnosti, ktoré je potrebné oceniť. V tomto konkrétnom prípade sa podarilo skupine investorov vytvoriť ucelený stavebný pozemok s naozaj veľkým potenciálom.
 • Negatívne reakcie verejnosti vznikajú celkom zákonite, ak je podnikateľský zámer takéhoto rozsahu nevhodne, alebo primálo komunikovaný (ako sa stalo v tomto prípade), alebo nezohľadňuje podmienky, v ktorých vzniká. (o čom sa práve začalo diskutovať, možno už neskoro)
 • Akceptácia nového objektu verejnosťou, ktorá je dôležitá pre komerčný úspech, aj reputáciu stavby, vzniká podľa môjho názoru práve tým, že sa splnia vyššie uvedené požiadavky na verejný záujem. Investori by mali preto akceptovať dialóg s mestom aj otvorenosť smerom navonok, ak má byť výsledný objekt pozitívnym odkazom tejto doby.

Záverečné poznámky:

 • V mestečku ako sú Malacky sa všetci viac alebo menej poznáme osobne a sme odsúdení na spoluprácu. Ale ak sa máme ako mesto pohnúť dopredu a vyvarovať sa chýb minulosti, je diskusia (aj verejná) veľmi potrebná. Verím, že všetky dotknuté osoby budú tento blog brať vecne a v dobrej viere – tak ako bol aj písaný. (pre tých, ktorí by chceli brať podnety, alebo kritiku osobne)
 • Verejne deklarujem, že nemám záujem o žiadnu volenú, alebo verejnú funkciu, ale o zlepšenie správy vecí verejných a diskusiu o procesoch a konkrétnych opatreniach, nie o politikárčenie. (pre tých, ktorí všetko vidia cez optiku blížiacich sa komunálnych volieb)
 • Mám kladný vzťah k modernej architektúre, dokonca si myslím, že na dané miesto patrí niečo odvážne a novátorské. Ale musí to spĺňať aj kritériá verejného záujmu, ktoré som pomenoval vyššie.
 • Je žiaľ možné, že niektoré výroky vychádzajú z čiastočne chybných informácií, za čo sa ospravedlňujem. Môže to byť spôsobené neinformovaním verejnosti – keď ďalšie informácie získame, do článku ich postupne doplníme.
2 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.