Malacky. Tento názov sa oficiálne používa už vyše sto rokov, od roku 1918. V podobe Malaczka je známy už minimálne od 14. storočia, táto verzia bola oficiálnym názvom mesta do roku 1918. V reči domáceho ľudu sa názov Malacky/Malacek vyskytuje už v písomnostiach od 16. storočia. Existuje mnoho teórií o pôvode názvu mesta.

Medzi ľuďmi je asi najrozšírenejšia legenda o grófovi, ktorému v okolitých lesoch skočil do cesty diviak a ohrozil tým jeho život. Gróf vraj kričal „malac ki“, čo znamená „prasa preč“. Hájnik divé prasa odohnal a zachránil mu život. Táto legenda stráca na vážnosti, ak si uvedomíme, že v časoch grófskych a maďarských neboli ešte Malacky, ale Malaczka. Názvu mesta sa nepriamo venuje i františkánska kronika. Na otázku, kde by mohli okoloidúci obchodníci prenocovať, vraj odpoveď znela „Malaczkaknál“ – pri prasiatkach.

Je však nepravdepodobné, že by sa názov mesta spájal s prasaťom, či už malým, alebo diviakom, ktorý je v súčasnom malackom erbe. Spájať meno Malacky s maďarským slovom „malac“ vo význame prasa nie je správne, ani nie tak z hľadiska významového, ako z hľadiska historického a chronologického. Slovo „malac“ prevzali Maďari pomerne neskoro od Slovincov, a to zo slovinského slova „mladec, mladci“, čo označovalo u Slovincov nielen mladých ľudí, ale i mladé zvieratá, medzi inými i prasatá.

Ďalšia verzia hovorí tento raz o malých loskoch. Zemepán kedysi daroval pôdu poddaným, avšak pozemky neboli rovnako veľké a kvalitné. Aby sa ľudia neškriepili, vyriešili to losovaním a losované pozemky dostali meno Malé losky. Ďalší gróf vraj pozemky ľuďom vzal a vzniklo tak konštatovanie – gróf má lósky. Z toho údajne neskôr vznikol názov Malacky.

Avšak vráťme sa k prvej známej zmienke o Malackách. Je z roku 1206 a spomína sa v nej potok Malina (Maliscapotoca). Podľa niektorých práve od potoka Malina je odvodený názov Malacky, prípadne podľa malinišťa (z lat. malesca), ale existuje i ďalšia možnosť – jazvec (z lat. meles). Druhá najstaršia známa zmienka je z roku 1231 v znení Maluchka, číta sa Malučka. Inými slovami, malučká osada pri Malinskom potoku. Podľa neho potom Maďari vraj premenili názov na Malaczka.

Ďalšie slovo, ktoré je možno základom Malaciek, sú mláčky. Keď bola osada kompaktnejšia, medzi týmito mláčkami a Malinským potokom dostávala časom pomenovanie, ktoré sa dostalo i do starých listín ako už spomenutá „zem Maluchka“ – Mlacky – Malacky – Malaczka.

Jazykovedec Dr. Ondruš preferoval odvodenie názvu Malaciek od slova mlátiť (ďalej mlatsk a mlacky, Maďari tam povkladali dvakrát samohlásku a a boli Malacky) – lenže, slovo Malacky vzniklo až po roku 1918, dovtedy existovala le Malaczka, resp. Malatzka (ale aj Malacka a iné verzie). Ďalšia verzia od Dr. Ondruša je odvodená od vylisovaného chmeľu (mláto).

Bývalý mestský kronikár Jaroslav Rozum s cieľom nájsť pôvod názvu mesta skúmal keltské, italické, grécke, turkotatárske jazyky, ale i archeologické nálezy a staré mapy a prišiel k niekoľkým záverom. Podľa prvého názov vznikol v dobe rímskej, z latinského Malacie, čo znamená tiché miesto. Druhá možnosť – pôvodom bol potok pomenovaný po bohovi Molochovi (z latinského Fluvius Moluchka). Ako tretiu možnosť uvádza už spomenutý názov Maliscapotoca – maliništie pri prameňoch potoka.

Nedávno sa v Katolíckych novinách objavil text, kde sa okrem iného písalo: “Írski mnísi prinášali na svojich cestách po Európe vzdelanosť, učili ľudí čítať a písať, zakladali kláštory a univerzity, pôsobili v rozličných oblastiach. Možno povedať, že aj na Slovensko priniesli írsky spôsob ponímania kresťanstva a zohrávali dôležitú úlohu pri šírení kultúrneho dedičstva v strednej a východnej Európe. … Medzi írskymi mníchmi nechýbal prorok Malaki. “

Možno tiež predpokladať, že názov slovenského mesta Malacky, po írsky Malaki, môže byť odvodený aj od mena jedného z najznámejších írskych mníchov.  O tom, či bol Malaki aj na Slovensku, sa vedú iba dohady. Jeden z názorov k tejto téme hovorí: “Nedokážeme to s určitosťou potvrdiť, ale keďže v strednej Európe pôsobili írski mnísi, predpokladáme, že práve Malackám dali meno po tomto veľmi váženom írskom svätcovi. Totiž práve cez toto územie viedli aj trasy pútnikov do Ríma a Svätej zeme.”

Zhrnuli sme na jednom mieste všetky známe možnosti, z ktorých mohol vzniknúť názov Malacky – nepochybne sú všetky zaujímavé. Niektoré sme doteraz brali ako pravdivé, iné sa nám možno zdajú byť úsmevné. Avšak úprimne – nevieme, ktorý z nich je správny. Možno odpoveď treba hľadať niekde úplne inde.