Barbora Macejková

Pieseň Išeu Macek do Mauacek je notoricky známa v celom česko-slovenskom priestore, ale znie aj v zahraničí. Pred niekoľkými rokmi sa začal serózny vedecký výskum osobnosti Macka. Dôvodom bol fakt, že okrem textu piesne (ktorý sa vyskytuje v rôznych textových obmenách a jazykových mutáciách) nevieme o Mackovi nič.

V priebehu výskumu sa vyformoval tím, ktorý prevzal patronát nad výskumom a prezentovaním výsledkov:

  • prezident konferencie (prezident konferencije) – Mgr. Martin Macejka
  • tajomník konferencie (tajemňík konferencije) – Bc. Stano Bellan
  • garantka vedeckého výskumu (garantka vjedeckého vískumu) – prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.
prof. JUDr. Andrea Olšovská
Prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.

Výsledky výskumu sa príležitostne prezentujú na medzinárodnej konferencii (medzinárodňí konferencii o Mackovi). Doteraz sa podarilo usporiadať tri ročníky konferencie (2016, 2017, 2018).

Medzinárodňí konferencia o Mackovi

Vedecká konferencia o Mackovi, legendárnej postave z ľudovej piesne, si kladie za cieľ skúmať a prezentovať poznatky o živote, pôsobení a odkaze Macka pre ľudstvo. Na konferencii vždy vystúpia odborníci z rôznych oblastí a vo svojich príspevkoch sa zaoberajú problematikou vyplývajúcou z uvedenej piesne, zo svojich profesijných pohľadov.

Autorkou podoby Macka je Vanda Kráľovičová

Kto bol Macek? Doteraz sa skúmala historická stránka Mackovho života (na základe zachovaných i nezachovaných prameňov), osobnostný profil, právne aspekty, vystúpili odborníci z oblasti hudobnej vedy, divadla, biológie, archeológie atď., ale odznelo aj niekoľko konšpiračných pohľadov na Mackov príbeh.

Jedným z cieľov konferencie je tiež výskum záhoráčtiny. V rámci 2. ročníka konferencie bolo prezentované nové vydanie knihy Záhorácky slovník od Konštantína Palkoviča.

Všetky prednášky, ktoré odzneli na konferencii o Mackovi, sú dostupné na youtube:

Kniha o Mackovi

Na konci roka 2019 bola vydaná knižná publikácia obsahujúca texty príspevkov z konferencie s názvom Medzinárodňí konferencija o Mackovi. Malacki 2016 – 2018 a podtitulom Sbírňík príspjevkú alebo jak to začalo, pokračovalo a ešťe neskončilo. K dispozícii je v Turisticko-informačnej kancelárii na Záhoráckej ulici, objednať sa dá aj na adrese mpohlady@gmail.com.

Macek
Obálka knihy o Mackovi. Autorkou podoby Macka ako chodca je Barbora Macejková

Výskum pokračuje ďalej, už sa pripravuje ďalší ročník konferencie o Mackovi. Ak máte námety pre organizátorov, napíšte e-mail na malacky.macek@gmail.com alebo autorom Malackých pohľadov.

1. medzinárodňí konferencia o Mackovi, Malacky
Program 1. ročníka konferencie o Mackovi
2. medzinárodňí konferencia o Mackovi, Malacky
Program 2. ročníka konferencie o Mackovi
3. medzinárodňí konferencia o Mackovi, Malacky
Program 3. ročníka konferencie o Mackovi