Okrem pamiatkovo chránených objektov sa v meste nachádzajú mnohé zaujímavé stavby, ktoré stoja za pozornosť a stoja za to, aby sme si ich chránili.


Hotel Tatra

Secesná poschodová budova, postavená na začiatku 20. storočia ako hostinec Jozefa Pölzmanna. V podkroví sa počas prevratu v roku 1918 skrývali štátni úradníci. Neskôr hotel prevádzkovala Mária Falátková, po nej ho prevzali na istý čas františkáni. V priestoroch Tatry sa hrávalo divadlo, bývali tam zábavy. Pred hotelom bola jedna z obecných studní. V období socializmu sa objavili aj plány na zbúranie budovy, ale zostala stáť dodnes.

Prístupnosť

Prístupné pre zákazníkov reštaurácie a hotela.

Umiestnenie

Záhorácka ulica, pešo 5 minút od Čierneho kláštora.

Parkovanie

Zaparkovať môžete priamo pred hotelom.


Sternov dom (dnes UniCredit banka)

Poschodová budova, ktorá od konca 19. storočia patrila liehovarníkovi Sternovi. Bol tu aj sklad rumu a iných liehovín, počas prevratu 1918 vyrabovaný. Dom slúžil ako polyfunkčná budova, boli tu byty, ordinácie lekárov, fotoateliér. Od polovice 20. storočia tam mali sídlo malacké komunálne služby. Dnes je v budove banka.

Prístupnosť

Pre klientov banky v pracovných dňoch.

Umiestnenie

Záhorácka ulica, pešo 5 minút od Čierneho kláštora.

Parkovanie

Zaparkovať môžete pozdĺžne na Záhoráckej ulici alebo na Malom námestí.


Škola (dnes Základná umelecká škola)

Poschodová budova štátnej školy, ktorú postavil koncom 19. storočia malacký staviteľ Ján Terebessy. V priebehu 20. storočia budova slúžila postupne aj ako daňový úrad, zdravotné stredisko, policajná stanica. V zadnej časti bol neskôr pristavený objekt detského domova, ktorý bol zbúraný pri výstavbe sídliska. V súčasnosti sídli v budove základná umelecká škola.

Prístupnosť

Pre žiakov, učiteľov a rodičov cez pracovné dni v popoludňajších hodinách, mimo školských prázdnin.

Umiestnenie

Záhorácka ulica, pešo 5 minút od Čierneho kláštora.

Parkovanie

Na parkovisku pred vedľajšou budovou Daňového úradu.


Obecný dom

Poschodová budova postavená na brehu potoka Malina. Od druhej polovice 19. storočia tu sídlil richtár a predstavenstvo obce. Súčasťou budovy bol byt notára. Udiali sa tu všetky dôležité rozhodnutia, týkajúce sa Malaciek, až do polovice 20. storočia. Potom budova slúžila Štátnemu majetku a Bytovému družstvu.

Prístupnosť

Pre klientov Bytového družstva a ďalších prevádzok, ktoré sídlia v budove.

Umiestnenie

Brnianska ulica, pešo 15 minút od Čierneho kláštora.

Parkovanie

Pred starým cintorínom, resp. pozdĺžne parkovanie na ulici pred budovou.


Jávorových dom

Popis pamiatky

Bývalá pálffyovská kúria, jedna z najstarších budov v meste. Obývali ju členovia zemepanskej rodiny alebo rodiny vyšších pálffyovských úradníkov. Po odchode zemepánov sa vlastníkmi stali Jávorovci. Dnes ich potomkom patrí časť domu vľavo, ktorá má zachované pôvodné črty fasády. Pravá časť je prerobená.

Prístupnosť

Súkromný dom, neprístupný verejnosti.

Umiestnenie

Záhorácka ulica, pešo 15 minút od Čierneho kláštora.

Parkovanie

Pred domom, resp. na parkovisku pred obytným domom oproti farskému kostolu.


Mlyn na Dolnom konci

Vodný mlyn, ktorý sa spomína už v 18. storočí. Svojmu účelu slúžil do polovice 20. storočia. V 70. rokoch 20. storočia v jeho priestoroch bola zriadená expozícia Múzea Michala Tillnera. Dnes je objekt v súkromných rukách, je v ňom zriadená súkromná očná ambulancia.

Prístupnosť

Súkromný dom, pre pacientov prístupné len priestory ambulancie.

Umiestnenie

Záhorácka ulica, pešo 20 minút od Čierneho kláštora.

Parkovanie

Na parkovisku pred budovou.


Sokolovňa

Funkcionalistická budova telocvičnej jednoty Sokol, postavená v roku 1931 na základe projektov architekta Hermana K. Starka. Samotná telocvičňa, v tom čase najväčšia v meste, umožňovala cvičenie viac ako 50 dospelých mužov. Sokolovňa teda nebola len telocvičňou, ale skôr kultúrnym stánkom. Bolo tu aj javisko, na ktorom sa hrávali divadelné predstavenia. Počas obdobia Slovenskej republiky v rokoch 1939-1945 patrila sokolovňa Hlinkovej garde. V súčasnosti je v správe TJ Strojár.

Prístupnosť

Pri športových a komerčných podujatiach.

miestnenie
Sasinkova ulica, pešo 5 minút od Čierneho kláštora.

Parkovanie

Parkovisko pred športovou halou Malina na Sasinkovej ulici, oproti budove.

Prečítajte si viac

O Sokolovni sa viac dozviete aj v tomto článku z našej série Genius Loci.


Elektráreň

Budovu spínacej stanice Západoslovenských elektrární projektoval významný architekt Dušan Jurkovič v roku 1935. Súčasťou budovy sú administratívne priestory a bytové priestory. Budova je obložená keramickým obkladom Juko, vyrobeným v Jurkovičovej tehelni v Trnave.

Prístupnosť

Pre klientov elektrární a ďalších prevádzok, ktoré sídlia v budove.

Umiestnenie

Ulica 1. mája, pešo 10 minút od Čierneho kláštora.

Parkovanie

Parkovisko je priamo pred budovou.


Kino

Budova kina bola postavená v 20. rokoch 20. storočia, projektoval ju malacký architekt František Steidl. Pôvodne sa tu premietali nemé filmy, od 30. rokov aj zvukové. V priebehu nasledujúcich rokov sa technika vylepšovala, od 60. rokov 20. storočia sa premietali aj širokouhlé filmy. Budova sa niekoľkokrát rekonštruovala, posledná rekonštrukcia skončila v roku 2007. Na konci roka 2011 bolo kino zdigitalizované, premietajú sa aj 3D filmy. Budova slúži tiež ako divadelná scéna.

Prístupnosť

Pri kultúrnych podujatiach.

Umiestnenie

Hviezdoslavova ulica, pešo 5 minút od Čierneho kláštora.

Parkovanie

Zaparkovať odporúčame v okolitých uličkách, prípadne na parkovisku vedľa podnikateľského inkubátora.

O histórii malackého kina sa viac dozviete v našom článku.


Merešov dom

Poschodová budova, ktorú na začiatku 20. storočia vlastnil hlavný slúžny, ktorý stál na čele malackého okresu. Neskôr sa z toho stal Merešov hostinec. Dnes je dom v rukách jeho potomkov, v prístavbe smerom k hlavnej ceste je predajňa potravín.

Prístupnosť

Priestory potravín sú prístupné pre zákazníkov, pôvodný dom je súkromný, neprístupný verejnosti.

Umiestnenie

Radlinského ulica, pešo 5 minút od Čierneho kláštora.

Parkovanie

Zaparkovať môžete priamo pred budovou.


Sternova vila

Vila staviteľa Rudolfa Sterna, ktorý patril medzi najúspešnejších podnikateľov Malaciek a členov mestskej honorácie v prvých desaťročiach 20. storočia. Dom bol postavený v roku 1909 pri aleji, vedúcej do zámku. Dnes je budova v súkromných rukách.

Prístupnosť

Súkromný dom, neprístupný pre verejnosť.

Umiestnenie

Zámocká ulica, pešo 5 minút od Čierneho kláštora.

Parkovanie

Na parkovisku pred poštou na Zámockej ulici.


Bytovky na Partizánskej ulici

Komplex bytov pre vojenských gážistov projektoval architekt Josef Marek, postavili ich v roku 1927.

Prístupnosť

Súkromné byty, neprístupné pre verejnosť

Umiestnenie

Partizánska ulica, pešo 10 minút od Čierneho kláštora.

Parkovanie

V okolí pošty na Zámockej ulici, prípadne priamo pred budovami.


Železničná stanica

Budova stanice bola postavená v roku 1890. Zahŕňala dopravnú a telegrafickú kanceláriu, kanceláriu prednostu, čakáreň pre knieža Mikuláša XIII. Pálffyho a od roku 1913 aj čakáreň druhej triedy. Súčasťou boli tiež hospodárske a obytné budovy. Stanica dostala terajšiu podobu v polovici 20. rokov 20. storočia. Prijímaciu budovu rozšírili o vestibul a o priestranné čakárne s dlhým krytým perónom.

Prístupnosť

Čakáreň je prístupná verejnosti.

Umiestnenie

Nádražná ulica, pešo 15 minút od Čierneho kláštora.

Parkovanie

Parkovisko je pozdĺž väčšej časti Nádražnej ulice.


Dérerova škola

Funkcionalistická stavba, postavená v roku 1932 podľa plánov architekta Juraja Chorváta. Má tri krídla s pôdorysom v tvare písmena U. V troch nadzemných podlažiach a v podzemnom podlaží pravého krídla sa celkovo nachádza osemnásť učební. Školu pomenovali po významnom malackom advokátovi Jozefovi Dérerovi, otcovi niekoľkonásobného československého ministra Ivana Dérera.

Prístupnosť

Prístupná pre žiakov, učiteľov, rodičov.

Umiestnenie

Ulica gen. M. R. Štefánika, pešo 10 minút od Čierneho kláštora.

Parkovanie

Na parkovisku na Námestí SNP, vedľa dvojkríža.

Prečitajte si viac

O vzniku a histórii školy sa dozviete viac v našom článku zo série Genius Loci a v článku k osemdesiatemu výročiu školy.


Hrádek

Pálffyovská poschodová budova stojaca oproti Bielej bráne do zámockého parku. Jej vek nie je známy, stála už minimálne na konci 18. storočia. Na začiatku 19. storočia ju prestaval malacký staviteľ Kummer. Táto budova sa označovala Hrádek, rovnako sa nazývala celá štvrť. Odtiaľ pochádza dnešný názov Rádek. Táto budova tvorila súčasť hospodárskeho zázemia zámku, obývalo ju pálffyovské služobníctvo. Po odchode Pálffyovcov budovu získala do vlastníctva rodina Terebessy, potomkovia staviteľa Kummera. Neskôr bola budova rozdelená na dve časti – ľavá časť je v súkromných rukách, pravú časť majú vo vlastníctve Liečivé rastliny, resp. Fytopharma.

Prístupnosť

Časť objektu je prístupná pre zamestnancov a klientov prevádzok, sídliacich v budovách bývalých Liečivých rastlín.

Umiestnenie

Ulica Duklianskych hrdinov, pešo 25 minút od Čierneho kláštora.

Parkovanie

Na parkovisku vedľa Bielej brány, vedúcej do zámockého parku.


Kaplnka sv. Anny
[tab_container initial_open=“1″]

Kaplnka stojí na Stupavskej ceste od roku 1881, postavili ju v neorománskom slohu na náklady Anny Malej. Posvätil ju dekan Štefan Čulen. V interiéri sa nachádzajú plastiky sv. Anna a Panny Márie, pochádzajúce z pôvodnej kaplnky sv. Anny v Čiernom kláštore.

Prístupnosť

Počas sv. omše na sviatok sv. Anny (26. júla).

Umiestnenie

Stupavská ulica, pešo 20 minút od Čierneho kláštora.

Parkovanie

V okolí kaplnky alebo na parkovisku pred neďalekým záhradným centrom.


Liehovar na Vinohrádku

Komplex bývalej pálffyovskej pálenice, ktorá produkovala surový lieh, bol vytvorený na začiatku 20. storočia. V roku 1930 sa transformoval na družstevný liehovar. V tom čase jeho činnosť predstavovala pálenie zemiakov, výrobu nerafinovaného liehu, mlyn a sladovňa. Patrí medzi významné technické pamiatky mesta.

Prístupnosť

Pre verejnosť nie je prístupný.

Umiestnenie

Cesta mládeže, pešo 35 minút od Čierneho kláštora.

Parkovanie

Bezproblémové v okolí budovy.


Pozrite si Ďalšie zaujímavé miesta na väčšej mape