Starý cintorín

Najstarší známy malacký cintorín, ohradený kamenným múrom, sa v minulosti rozprestieral pri kostole Najsvätejšej Trojice. Koncom 18. storočia sa na ňom už pochovávalo len málo a v roku 1800 bol úplne zlikvidovaný. Dochované pozostatky boli premiestnené na súčasný starý cintorín, ktorý sa nachádza severne od kostola pri ceste do Veľkých Levár.

Presné datovanie založenia starého cintorína nie je známe. Prvá zmienka o ňom pochádza z roku 1755, založený však bol pravdepodobne skôr.

Dôvodom vzniku cintorína bol rastúci počet obyvateľov mesta a požiadavka Márie Terézie, aby cintoríny ležali mimo intravilánu obce. Podľa najstarších pomníkov možno usudzovať, že hroby boli pôvodne orientované na východ.

Najstarší dochovaný pomník na cintoríne pochádza z prvej polovice 19. storočia. Najvýznamnejšie a najzaujímavejšie hroby sú z prelomu 19. a 20. storočia a patria členom pálffyovskej správy, štátnym úradníkom, obchodníkom a učiteľom.

Na rozhraní sektorov A, B, C a D sa nachádza kamenný tzv. hlavný kríž. Jeho spodná časť pochádza z roku 1868. Pôvodne stál na tomto mieste drevený kríž, okolo ktorého boli pochovávaní chudobní ľudia. Od zákazu ukladania mŕtvych v kryptách Čierneho kláštora sa stal cintorín miestom odpočinku aj pre františkánov a členov významných malackých rodín. Cintorín má dnes približne 3000 hrobov.

V pravom rohu cintorína, v sektore D, sa nachádza márnica, tzv. totkomora. Tu bývali uložené telesné pozostatky až do pohrebu. Márnica bývala i miestom konania pitiev.

Mesto Malacky zriadilo na cintoríne pamiatkovú zónu s presne určenými hrobmi. Táto zóna bola zaradená medzi chránené pamiatky mesta Malacky.

Prístupnosť

Cintorín je otvorený pre verejnosť denne v letnom období (apríl-september) od 6.00 do 21.00 h., v zimnom období (október-marec) od 8.00 do 18.00 h. V období od 28. októbra do 8. novembra a v období Vianočných sviatkovod 8.00 hod. do 22.00 hod.

Umiestnenie

Brnianska ulica, pešo 20 minút od Čierneho kláštora.

Parkovanie

Zaparkovať sa dá priamo pred cintorínom.


Nový cintorín

V 70. rokoch 20. storočia bol v Malackách vybudovaný nový cintorín na juhozápade mesta na Ceste mládeže – pri ceste na Vinohrádek. Súčasťou areálu cintorína je aj dom smútku.

Prístupnosť

Cintorín je otvorený pre verejnosť denne v letnom období (apríl-september) od 6.00 do 21.00 h., v zimnom období (október-marec) od 8.00 do 18.00 h. V období od 28. októbra do 8. novembra a v období Vianočných sviatkov od 8.00 hod. do 22.00 hod.

Umiestnenie

Cesta mládeže, pešo 30 minút od Čierneho kláštora.

Parkovanie

Parkovanie je možné priamo pred cintorínom.


Židovský cintorín

Príslušníci židovskej náboženskej obce boli od začiatku 19. storočia pochovávaní na židovskom cintoríne. Tento ležal v časti lesa Marhéčku na ľavej strane Vinohradského kanála, v smere dnešnej Továrenskej cesty. V súvislosti so vznikom cintorína založili židia v Malackách aj pohrebný spolok. Rozmach židovskej náboženskej obce koncom 19. storočia spôsobil, že v 20. rokoch 20. storočia bolo potrebné cintorín rozšíriť. Pochovávalo sa tu nepretržite až do druhej svetovej vojny. Posledný pohreb sa tu konal v polovici 20. storočia, keď bola v Malackách už len malá náboženská obec. Odvtedy cintorín pustne. Tehlový múr bol rozobratý, pomníky zvalené, hroby vyrabované. Do dnešných čias sa zachovalo len niekoľko kamenných náhrobkov a torzo stavby hrobky významnej malackej rodiny Spitzerovcov, zakladateľov synagógy. Dnes sa cintorín nachádza v areáli súkromnej firmy. Je prístupný na požiadanie.

Prístupnosť

Cintorín sa nachádza v areáli spoločnosti SCHAFY, spol. s r.o. a je prístupný len po dohode s majiteľom pozemku.

Umiestnenie

Továrenská ulica, pešo 35 minút od Čierneho kláštora.

Pozrite sa na malacké cintoríny na mape