Združenie sa spočiatku zameriavalo predovšetkým na prácu s mládežou a deťmi a na organizovanie kultúrnych a športových podujatí. Vývoj priniesol nové výzvy a aktivity, ktorým venujeme našu pozornosť.

Venujeme sa predovšetkým výskumu dejín Malaciek a blízkeho okolia, ochrane a propagácii kultúrnych a historických pamiatok a prírody a taktiež i publikačnej činnosti. Nemenej dôležitá je pre nás i podpora pozitívneho vzťahu Malačanov k svojmu mestu a jeho okoliu a vytváranie aktívneho občianskeho povedomia.

Doteraz máme za sebou
– aktívnu účasť na projekte Malacká šošovica (od roku 2014)
– obnovu historických pamiatok – kláštorná studňa a nádvorie (2008) a historický náhrobok Entnerovcov (2013)
– vydanie dvoch knižných publikácií – Malacké pohľady – výber z článkov (2009, 2013)
– prevádzku webstránky www.malackepohlady.sk (od roku 2006)
– prvé turistické informačné tabule o Malackách (2006)
– vydanie adventných kalendárov (2004, 2005, 2007)
– prvomájové Farebné Malacky – výtvarné aktivity pre deti (od roku 2000)
– svätomartinské lampášikové sprievody (od roku 2003)
– dyňohrania pre deti
– dobročinné blšie trhy
– besedy, kultúrne a športové podujatia