Múzeum Michala Tillnera nie je už dávno tvorené len jednou expozíciou, ako to bolo v čase jeho otvorenia. Pôsobí v Malackách ako jediná inštitúcia (ako organizačná zložka Mestského centra kultúry Malacky) zaoberajúca sa históriou v najširšom zmysle slova. Za posledné roky sa v mnohých ohľadoch posunulo múzeum dopredu. Aké sú vízie ďalšieho rozvoja?

Súčasný stav

Múzeum vzniklo v roku 1975 ako etnografická expozícia a výstavný priestor na prezentovanie výtvarného umenia. Sídlilo v mlyne na Dolnom konci. V 90. rokoch 20. storočia sa dostalo pod správu ZCK (dnes MCK), usporiadalo niekoľko historických seminárov a vydávalo časopis Naše Záhorie. V roku 2000 bola expozícia zatvorená, otvorila sa v roku 2006 v priestoroch na Záhoráckej ulici.

Vroku 2002 pribudla nová expozícia v kryptách Čierneho kláštora. Od roku 2009 sa začala v múzeu vyvíjať výskumná činnosť v oblasti histórie. V roku 2016 dostalo MCK do správy zrekonštruované časti zámku.

Aktuálne má múzeum má dvoch odborných zamestnancov – historikov a ďalšieho pracovníka mimo pracovného pomeru.

Múzeum spravuje a sprístupňuje zbierky (exponáty), pripravuje výstavy, realizuje výskum a dokumentačnú činnosť, ako aj digitalizáciu písomných a obrazových prameňov. Organizuje tiež prednášky a semináre, historické potulky mestom, pravidelne vydáva zborníky, bulletiny a príležitostne iné publikácie. Expozície Múzea Michala Tillnera sú prístupné verejnosti šesť dní v týždni.

MCK Malacky, Múzeum Michala Tillnera

Budova Mestského centra kultúry na Záhoráckej ulici v Malackách, v ktorej sídli aj Múzeum Michala Tillnera.

O rozvoji múzea sme uvažovali už pred pár rokmi. Teraz stručne načrtneme možnosti rozvoja, aké sa múzeu otvárajú v jednotlivých oblastiach.

Oblasti rozvoja

1. Vytvorenie podmienok rozvoja (personálna oblasť, priestory, vybavenie)

Aby múzeum v čo najväčšej miere a systematicky plnilo svoje poslanie, bolo by treba postupne doplniť tím múzea o etnológa, archeológa a ďalšieho historika. Úlohy múzea by sa dali lepšie rozdeliť, mali by na starosti úlohy v rámci svojej špecializácie. S tým súvisí priestorové rozšírenie múzea. Ide o kancelárske priestory, expozície, depozitár a archív – s primeraným vybavením.Predpokladá to primerané zvyšovanie rozpočtu MCK.

2. Výskum

Pracovníci múzea sa venujú aj štúdiu historických materiálov – vo verejných archívoch, vlastnom archíve múzea a v materiáloch dostupných na internete, ktoré priebežne pribúdajú vo veľkých množstvách. Výskum v súčasnosti prebieha výberovo, podľa aktuálnych tém (témy seminárov, prednášok, kníh), nepokrýva systematicky celú oblasť dejín. Predmetom výskum môžu byť všetky oblasti života (politické udalosti, hospodárstvo, sociálna oblasť, kultúra, šport, atď.).

3. Dokumentácia

Popri výskume patrí dôležité miesto dokumentácii. Ide o zachytávanie súčasného stavu – či už ide o existujúce stavby, ulice, udalosti, spomienky ľudí, oblečenie, remeslá, zvyky, atď. Predmetom dokumentácie môže byť všetko. Forma – fotografovanie, zvukové záznamy, videozáznamy, písomné záznamy. Zamestnanci múzea sa venujú dokumentačnej činnosti len príležitostne, keď nemajú iné pracovné povinnosti, resp. vo voľnom čase.

4. Archív

Ďalšou možnosťou rozvoja je budovanie vlastného archívu sústreďovaním písomností od jednotlivcov aj od inštitúcií (materiály, ktoré nie je povinné archivovať iným spôsobom).

5. Digitalizácia

Múzeum už niekoľko rokov digitalizuje písomné a obrazové materiály, ktoré má k dispozícii. Vytvára tak digitálny archív. Cieľom je zachovať pre ďalšie generácie kultúrne dedičstvo obsiahnuté v digitalizovaných objektoch. Kultúrne dedičstvo je v súčasnosti väčšinou vo forme papierových dokumentov, ktoré podliehajú opotrebovaniu a hrozí ich zánik. Múzeum má k dispozícii technické vybavenie, ktoré by bolo potrebné priebežne modernizovať. Vzhľadom na rozširujúci sa rozsah dát je potrebné technicky zabezpečiť primerané podmienky na bezpečnú archiváciu.

6. Sprístupňovanie

Do budúcnosti je možné sprístupniť digitalizované dokumenty laickej aj odbornej verejnosti. Štúdium dokumentov vo fyzickej podobe je z viacerých príčin (čas, miesto, stav a vek dokumentov) obmedzené. Cieľom je tento stav zmeniť a umožniť uspokojenie potrieb všetkých záujemcov o štúdium. Predpokladá to vytvorenie podmienok na túto činnosť.

7. Exponáty

V súčasnosti väčšinu zbierkových predmetov múzea tvoria predmety darované Michalom Tillnerom. Takmer všetky zbierkové predmety nadobudlo múzeum darovaním. Pritom často sa pracovníci múzea stretávajú s ponukou predmetov, ktoré by múzeum obohatili, ale v rozpočte sa s ich kúpou nepočíta. Nejde len o artefakty, ale aj o písomné a obrazové materiály.

8. Expozície

Expozície múzea sú v prakticky nezmenenej podobe dodnes. Všetky by bolo potrebné aktualizovať, expozícia v kryptách by si žiadala zmeny väčšieho rozsahu. Múzeum by tiež vedelo z predmetov z depozitára a z ďalších dostupných predmetov rozšíriť existujúce expozície, resp. vytvoriť nové.

9. Priestor

Vzhľadom na načrtnuté možnosti rozvoja sa javí ako dôležité aj priestorové rozšírenie múzea. Ide o kancelárske priestory, expozície, depozitár a archív – s primeraným vybavením.

Čo bude nasledovať?

Rozvoj múzea si do svojich priorít zaradil aj primátor mesta. Predstavil zámer vytvorenia novej expozície v zámku, venovaného najmä vývoju mesta a Pálffyovcom. Kým príde k realizácii, uplynie veľa času. Múzeum zatiaľ nezaháľa. Pokračuje vo vyššie uvedených činnostiach, vďaka úspešným projektom (dotáciám) inovuje technické vybavenie a na výskum využíva aj externých spolupracovníkov.

Ak máte k tejto téme nejaké nápady, budeme radi, ak nám ich napíšete – do komentára alebo mejlom na muzeum@mckmalacky.sk, prípadne osobne priamo v múzeu.