Stretnutie zástupcov klubov a mesta ohľadom „koncepcie športu“

V zasadacej miestnosti Branislava Ortha – poslanca Mestského zastupiteľstva a trénera basketbalistov Strojára Malacky, sa 9. 1. uskutočnilo stretnutie činovníkov športových klubov v Malackách a zástupcov Mesta Malacky, mestského úradu, mestského zastupiteľstva a médií ohľadom návrhu o „koncepcii športu“.

Pochopiteľne nás, vzhľadom na súčasnú situáciu v malackom športe, táto konfrontácia pohľadov a názorov veľmi zaujímala.

volejbal-1.jpg

Človekom, ktorý zorganizoval toto stretnutie, bol B. Orth. V liste, ktorý písal primátorovi mesta Jozefovi Ondrejkovi uvádzal, že ide o to, aby zo stretnutia vznikol základný projekt pre ďalšie rokovania s jednotlivými klubmi. Zároveň primátora mesta na stretnutie pozval. Nezúčastnil sa…

futbal-1.jpg

 
Bavme sa o koncepcii, nie o peniazoch…
Na stretnutí sa však osobne zúčastnil zástupca primátora Jozef Bulla. Podľa vyjadrení prítomných zástupcov jednotlivých športových odvetví, navrhovatelia spornej koncepcie rozvoja športu a správy športových zariadení si neželali, aby sa počas diskusie „vyťahovala“ téma dotovania športových klubov. I podľa slov Vladimíra Mihočka (predsedu Komisie pre návrh koncepcie športu a správy športových zariadení mesta), ktorý sa stretnutia zúčastnil – samotný návrh koncepcie sa zaoberá správou športovísk mesta a jeho využívaním. Netýka sa športovej činnosti jednotlivých oddielov, ani ich dotovania. Jediná zmienka o financovaní športu v Malackách hovorí o návrhu ročne navýšiť sumu financií na prevádzku športovísk o 50℅, teda viac ako 165 000 € (500 000 korún). Prítomní zástupcovia športových klubov však upozornili na samotný názov materiálu. Ten znie: Návrh koncepcie rozvoja športu a správy športových zariadení v Malackách.

derby_.jpg

Koncepcia športu! Určite?
„Nazvať toto dielo koncepciou športu je podľa mňa výsmech,“ reagoval spontánne predseda Tenisového oddielu TJ Strojár Malacky Ján Gelinger. V prejave pripomenul, že na rozdiel od hádzanárov a volejbalistov, ktorí hádzanárske a volejbalové ihriská v zámockom parku nevyužívajú prioritne, oni sú na antukové dvorce v tomto priestore existenčne odkázaní. „Cítime sa ohrození, nemáme garanciu existencie do budúcnosti. Nemôžeme sa presunúť počas hlavnej sezóny do haly Malina. Existujú predpisy, aký máme mať povrch a antuka tieto pravidlá spĺňa,“ povedal J. Gelinger. Prezident Volejbalového oddielu TJ Strojár Malacky Dušan Rusnák pripomenul, že volejbalisti majú „obmedzený rozpočet“. „Platíme za prenájom haly, aby sme mohli hrať extraligové zápasy a trénovať. Antukové volejbalové ihrisko sme dosiaľ mali v zámockom parku k dispozícii zadarmo. Ak by sme mali platiť aj za tieto priestory, zaťaží to náš rozpočet ešte viac.“ Hádzanári a konkrétne predseda Hádzanárskeho oddielu TJ Strojár Malacky (HO TJ Strojár Malacky) Dušan Frýbert a člen výboru HO TJ Strojár Malacky Tomáš Stachovič zašli ešte ďalej. Zástupcom Mesta Malacky vysvetlili, že v iných mestách na Slovensku dostávajú popredné športové kluby dotácie od mesta vyššie, ako dávajú Malacky na šport v meste vo všeobecnosti.

hala-1.jpg

 hala-2.jpg

Stolnotenisová herňa je už na pohľad v zlom stave (Foto: S. Osuský, eM TV)

Športovci športovať, nie udržiavať!
J. Bulla si komentáre prítomných vypočul. „Sme tu obviňovaní z vecí, o akých sa nám ani nesnívalo,“ reagoval. „Rozhodne odmietame akékoľvek názory, že Mesto Malacky by malo záujem na likvidácii tenisu alebo športu vôbec.“ Prítomným vysvetlil, že otázkou financií sa nechce zaoberať, lebo nie je súčasťou predloženého návrhu. K otázke zrušenia zmluvných vzťahov s TJ Strojár Malacky a ŠK Malacky objasnil, že návrh má klubom naopak pomôcť. „Budete sa venovať športovej činnosti a budete oslobodení od akýchkoľvek starostí s údržbou majetku!“ Pripomenul, že je povinnosťou mesta starať sa o svoj majetok. Predseda futbalového klubu ŠK Malacky Jozef Stipanitz tvrdil, že „s údržbou svojho športoviska klub nemá problém“. Dôležité je však finančne podporiť chod klubu.

v-mihocko.jpg

V. Mihočko, predseda Komisie pre návrh koncepcie športu a správy športových zariadení mesta

O (ne)komunikácii
Prečo však vôbec športovci „strašia“ zánikom existencie, resp. zvyšovaním nájmov, keď nikto jasne nepovedal, že takéto kroky budú nasledovať? Predseda Telovýchovnej jednoty Strojár Malacky Pavol Oreský kritizoval najmä nepresnosti v návrhu. Najmä však minimum komunikácie medzi navrhovateľmi a dotknutými športovými subjektmi. „Najviac nás pobúril fakt, že návrh s nami vôbec nebol konzultovaný. V správe je návrh do 31. 12. 2009 ukončiť zmluvné vzťahy s TJ Strojár a ŠK Malacky. Čo však bude nasledovať potom, tu nie je uvedené. Jedným slovom, napísali ste A, ale chýba potrebné B.“ J. Bulla na to povedal, že ďalším krokom je prerokovanie MsZ so zástupcami dotknutých klubov o podmienkach zmluvy do 31. 3. 2009. P. Oreský však poukázal na fakt, že správa túto konkrétnu informáciu neobsahuje. B. Orth sa pridal: „Ak majú byť podmienky prerokované, dobre! Ale my ani nevieme, ako sú navrhnuté. Koncepcia nerieši základné veci.“ Týždenníku Kontakt ešte pred stretnutím potvrdil v rozhovore V. Mihočko, že využívanie športovísk zostane prioritne športovcom, pre ktorých sú vybudované.

hala-malina.jpg

V prioritách „koncepcia športu“
Tréner florbalistov IBK Malacky Oto Divinský navrhol vypustiť z názvu správy informáciu o „koncepcii rozvoja športu“. Ostatní zástupcovia športových klubov súhlasili – materiál sa podľa nich nezaoberá návrhom koncepcie športu, ale len koncepciou správy športových zariadení. Prítomný poslanec MsZ Juraj Říha však potvrdil, že podľa zadania priorít Mesta Malacky v roku 2007 stála „Koncepcia rozvoja športu“. „Je pre mňa prekvapením, keď tu teraz počujem, že sa bavíte o koncepcii správy športovísk.“ J. Říha jedným dychom dodal, že hoci téma šport nie je jeho veľká doména – nepovažuje takto predloženú správu za „koncepciu rozvoja športu“.

Dotačný systém
Vyvstáva však ešte jedna otázka – čo si športovci predstavujú pod termínom koncepcia rozvoja športu? J. Říha sa otvorene spýtal: „Sú to dotácie?“ Zástupcovia v zasadačke priznali, že koncepcia by sa mala dotýkať najmä tejto stránky. „Problémom sú financie na chod činnosti klubu,“ reagoval predseda Futbalového oddielu ŠK Malacky Jozef Stipanitz. J. Říha vzápätí vyhlásil, že kluby by mali vypracovať vlastné dotačné „koncepcie“ na rozvoj ich športovej činnosti. „Mesto sa nemôže spoliehať na to, že peniaze budú v správnych rukách a že sa nepoužijú na iné účely, ako športové,“ povedal J. Říha. Svoju myšlienku nazval „dotačný systém“. Podľa člena výboru ŠK Malacky a člena Komisie školstva a sociálnych vecí Františka Hlavatého však kluby toto robia. Odmieta však slovo „koncepcia“: „Nenazýval by som ich koncepciou, ale správami o činnosti klubu za uplynulý rok. Športové kluby v správe uvádzajú náklady na činnosť, rôzne sústredenia, zápasy alebo preteky, členskú základňu. Uvádzajú tu i orientačné údaje, koľko by potrebovali od mesta dotáciu na nasledujúci rok. Túto správu odovzdávajú oddiely do konca januára komisii školstva a sociálnych vecí, kam patrí i šport.“

prezident_2.jpg

D. Rusnák, prezident volejbalového oddielu

Najlepším najviac…
Skutočným problémom, ktorý treba podľa zástupcov športových klubov riešiť prioritne, sú financie. Na stretnutí vystúpil i tréner atletického klubu AC Malacky Petr Filip. Ten navrhol, aby mesto prioritne financovalo vrcholové športy – také, ktoré robia Malackám reklamu i v zahraničí. Mesto by potom pri oceňovaní športovcov malo používať isté kritériá na prerozdeľovanie dotácií. Podľa F. Hlavatého Komisia školstva a sociálnych vecí takéto kritéria má. Podľa zástupcov v zasadačke sa však komisia snaží rozdeľovať financie medzi všetky oddiely približne rovným dielom, bez ohľadu na to, či je jeden zástupca úspešnejší alebo menej úspešný. B. Orth konštatoval, že „Malacky nie sú chudobné mesto a môžu si pohodlne dovoliť dotovať šport, prioritne vrcholový“. Podľa F. Hlavatého však situácia nikdy nebude lepšia, pokiaľ sa z mestského rozpočtu neuvoľní viac financií.

6 komentárov
 1. ján gelinger
  ján gelinger hovorí:

  len niekoľko upresnení, faktov a otázok:

  1, materiál predkladaný na rokovanie decembrového mestského zastupiteľstva sa nazýval „Návrh koncepcie športu a správy športových zariadení Mesta Malacky“ (teda slovo „rozvoj“ v ňom nebolo obsiahnuté);
  tento, podľa môjho názoru, dosť dôležitý dokument, ktorý v blízkej budúcnosti môže zásadným spôsobom ovplyvniť veľa malackých športovcov, je pre širšiu verejnosť stále dobre utajený;
  tento oficiálny dokument bol k dispozícii iba poslancom mestského zastupiteľstva a prostredníctvom nich aj zástupcom športových klubov, ktorí sa o tom dozvedeli a začali sa intenzívne oň zaujímať;
  pre lepšiu informovanosť a pre skvalitnenie diskusie neuvažujte s jeho zverejnením na vašej web-stránke?

  2, podľa schválených prioritných úloh Mesta Malacky na roky 2007-10 je jednou z nich „Prijatie Koncepcie rozvoja športu v Malackách“;
  kedy sa malackí športovci dočkajú takejto koncepcie?

  3, „Koncepcia ROZVOJA športu“, podľa môjho názoru, predstavuje podstatne komplexnejší a širší záber, ktorý si určite vyžaduje aj adekvátne nasadenie a spracovanie, 100% faktografiu, diskusie so zainteresovanými a dotknutými, následné analýzy a návrhy ako by to v budúcnosti malo fungovať;
  tiež konkrétne poznatky ako to funguje v okolitých mestách by mohli byť dobrou inšpiráciou;

  minimálne by takáto KONCEPCIA mala obsahovať:
  a) stanovenie rozsahu a systému podpory samostatne pre vrcholový a výkonnostný šport a samostatne pre rekreačný šport
  b) rozčlenenie finančnej podpory v rozpočte mesta na priamu finančnú podporu športových klubov, športových akcií a samostatne na financie určené na bežnú prevádzku (energie, médiá) a údržbu športových zariadení v správe mesta, prípadne financie určené na investičné aktivity
  c) správa športových zariadení mesta Malacky aj so sytémom fungovania vrcholového, výkonnostného a rekreačného športu na týchto športoviskách (vymedzené časy, stanovené platby)
  d) určite by sa našli ešte ďalšie oblasti, ktoré by si zasluhovali samostanú pozornosť

  Ján Gelinger
  predseda Tenisového klubu Strojár Malacky

 2. Handl
  Handl hovorí:

  Vrcholový šport v Malackách? Že by sme sa ho niekedy dočkali? Ja síce verím v zázraky, ale odtiaľ – potiaľ.

 3. natasa
  natasa hovorí:

  Asi by bolo lepsie, keby sme si ten dotycny navrh aj mohli precitat (suhlasim s panom Gelingerom). Na http://www.malacky.sk som ho bohuzial nenasla, hoci predpokladam, ze pre to, lebo bol stiahnuty z rokovania MZ. Takze neostava nic ine, len verit tomu, co sa tu pise.

  Dva priklady koncepcie rozvoja sportu v porovnatelnych mestach (nielen o sportoviskach):

  Humenne:
  http://www.humenne.sk/index.php?lng=sk&page=t5&go=92&PHPSESSID=be5460e4d20759406805ab1ea094ce9d

  Michalovce:
  Trochu rozsiahla koncepcia na citanie, ale su tu okrem ineho napr. aj jasne pravidla na rozdelovanie dotacii atd.
  http://www.michalovce.sk/article-fap-strateg.html?s=&p=b1f8d8e0bdd33a0d7bcbb236ea7d9b43&m=9925fc1d0b50f069e77490fad695f197&sm=8b07c924e0148b3c22c4c335649fce6e

 4. František Hlavatý
  František Hlavatý hovorí:

  Jakub doporučujem pokračovať v predstavovaní jednotlivých klubov či už v malackých pohľadoch resp.týždenníku Kontakt v meste a robiť rozhovory s funkcionármi čo ich trápi a čo potrebujú k zlepšeniu podmienok a napredovaniu. Je smutné, že v polovici štvorročného volebného obdobia je klubový šport v meste v zúfalom stave a len prežíva resp. zaniká, napriek predvolebným prísľubom kandidátov o koncepcii a rozvoji športu v meste. Fanúšikov-voličov zaujíma čo sa deje a čo sa robí ohľadom športu na meste.Vidím to vo futbale. Minimálne vzorom pre predstaviteľov mesta a MZ by mala byť Senica – okresné mesto s podobným počtom obyvateľov:extraliga ženy volejbal,extraliga sálový futbal, 1. hokejová liga , postup juniorov hokej. klubu Dukla do extraligy,rozmach futbalu, prvá liga v hádzanej staršie a mladšie dorastenky,1. a 2. senická liga v sálovom futbale atď. V hodnotení miest obsadili Malacky celoslovensky prvé miesto. Zaujímalo by ma aké miesto by obsadilo mesto v klubových športoch a aké mesté by ich predskočili…Na záver som siahol do archívu a predvolebných sľubov kandidátov.Vyberám zopár z nich:revitalizácia športového areálu na jánošíkovej ulici ,,Marakána,,,začať s budovaním cyklotrás,vytvoríme podmienky pre rozvoj športových odvetví a už funkčných športových areálov, rozšírenie možnosti jazdeckého športu aj na báze súkromného podnikania, reálna podpora športu je v každoročnom zvyšovaní dotácie ( pozn. je výška dostatočná? ) ale i vo vlastnej zárobkovej činnosti športových organizácii – ako napr. prevádzkovanie ľadovej plochy, spracujeme projekt rozvoja športu a systém motivácie atď. Dosť sa toho popísalo v roku 2006…

 5. Oresky
  Oresky hovorí:

  To natasa : Ďakujem Vám za tieto adresy, presne takúto predstavu sme mali my ako by koncepcia rozvoja športu v Malackách mala vyzerať a mala byť spracovaná. Narhnutý materiál na schcválenie MsZ nájdede snáď iba na http://www.malacky.sk – fotogaléria. Materiál som prefotil aby si ju občania mohli prečítať. Ospravedlnujem sa za veľmi nízku kvalitu. Možno to už niekomu otvorí oči.

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.