Články

Paloňák

Na Dolnom konci bolo veľa zaujímavých budov, ktoré spolutvorili malackú históriu. Dnes v okolí kostola zostala len niekoľkostoročná pálffyovská kúria, známejšia ako dom Jávorovcov, a obecný dom. Pred polstoročím bol oproti jávorovskému domu, na opačnej strane cesty, tzv. Paloňák. Čítať ďalej

Nehnuteľné pamiatky Malaciek

Napriek tomu, že v uplynulom storočí boli mnohé historické objekty v Malackách zbúrané a charakter centra mesta sa zmenil, predsa sa tu nachádzajú mnohé zaujímavé stavby, ktoré stoja za pozornosť a stoja za to, aby sme si ich chránili. Našli sme ich viac ako 60. Čítať ďalej

Malacká história – ako ďalej?

V tomto texte sa píše o histórii Malaciek, najmä o literatúre a prameňoch. O tom, ako je spracovaná malacká história, aký je stav v súčasnosti, aký by mal byť v budúcnosti. O hmotných a nehmotných dokumentoch o minulosti Malaciek. Čítať ďalej

Stránky

Zaniknuté pamiatky

Veľká časť starých Malaciek už nenávratne patrí minulosti. Pripomeňme si spolu niektoré významné budovy, ktoré už neexistujú.

Malý kaštieľ

Jednou z dominánt Malaciek bola aj budova tzv. Malého kaštieľa nachádzajúca sa na ulici Na brehu, v miestach dnešného supermarketu Billa. Budova pochádzala zo 17. storočia a vlastnili ju zemepáni Pálffyovci. Na konci 19. storočia v nej zriadili kláštor sestier sv. Vincenta, slúžiaci zároveň ako dievčenská škola a internát. Kláštor zlikvidovali komunisti v roku 1950. neskôr tu  bola špeciálna škola a časť základnej umeleckej školy. V 70. rokoch 20. storočia rovno pred Malým kaštieľom postavili nadjazd. V 90. rokoch 20. storočia budova vyhorela, následne ju zbúrali.

Pred kaštieľom tiekla Malina, resp. jedno koryto potoka. Druhé prechádzalo v záhradách kaštieľa. Dnes už po Maline nie je stopy, rovnako ako po samotnej budove. Zostal len názov ulice, ktorý dnes mnohým nakupujúcim nedáva zmysel.

Okresný súd

Budova okresného súdu, ktorú postavili v roku 1869  malackí stavitelia Ján Terebessy a August Kummer. Predtým súd sídlil v pálffyovskom zámku. Po zrušení  malackého okresu v roku 1960 sa budova uvoľnila, neskôr tam bol Pioniersky dom, po páde komunizmu Centrum voľného času. Zbúrali ju v roku 2005 a na jej mieste postavili supermarket LIDL.

Bersón

Jedna z prvých poschodových budov v Malackách, pálffyovská budova prepriahacej stanice pre kone a hostinca pochádzajúca zo 17. storočia. Zaužívalo sa pomenovanie budovy Bersón, podľa posledného nájomcu v posledných desaťročiach  podľa posledného nájomcu Karola Bersóna. V druhej polovici 20. storočia mala táto budova viac funkcií,  bola tu divadelná sála, ambulancie lekárov, sobášna miestnosť, materská škola, obchod. Budovu zbúrali vojaci v rámci cvičenia začiatkom 80. rokov 20. storočia.

Rendunk

Baroková kúria, sídlo pálffyovskej správy z druhej polovice 18. storočia. Nachádzal sa na Záhoráckej ulici približne na mieste dnešného obvodného úradu. Sídlil tu správca pálffyovského majetku, ľudia tu odvádzali dávky pre zemepána.. Ľudové označenie budovy, ktoré sa zachovalo, bolo „rendunk“. V 20. storočí slúžila aj ako sídlo lesnej správy.

Zbúrali ju v roku 1986 vojaci v rámci cvičenia.

Stará fara

Baroková kúria z 18. storočia. Sídlo malackého farára, symbol cirkevnej moci minulosti. Stála neďaleko kostola na Záhoráckej ulici vedľa dnešnej budovy Mestského centra kultúry, oproti Rendunku. Tu bol farský úrad, tu sa vybavovali krsty, sobáše, pohreby a iné záležitosti, tu boli vedené všetky matriky. Sem poddaní odvádzali do polovice 19. storočia dávky pre cirkev. Po smrti posledného dekana Jozefa Kováča v roku 1925 prevzali správu farnosti františkáni a farský úrad presunuli do kláštora. V budove fary sa zriadili byty. Zbúrali ju začiatkom 80. rokov 20. storočia.

Súčasné Malacky

Mesto Malacky sa nachádza v západnej časti Slovenskej republiky, na juhu Záhorskej nížiny. Približne 35 kilometrov južne od mesta leží hlavné mesto Bratislava, neďaleko mesta sa tiež nachádzajú hranice s Rakúskom a s Českou republikou.

Dnes sú Malacky sídlom okresu a hospodárskym, správnym a kultúrnym centrom južného Záhoria. Vzhľadom na výhodnú geografickú polohu, napojenie na infraštruktúru, rozvinutosť služieb a zastúpenie priemyslu býva zaraďované medzi najlepšie slovenské mestá súčasnosti. Mesto sa rozvíja najmä po ekonomickej stránke, nezamestnanosť je hlboko pod celoslovenským priemerom.

Počet obyvateľov je ustálený, už viac ako dve desaťročia sa pohybuje okolo 18 000. Podstatná časť obyvateľov sa hlási k rímsko-katolíckemu náboženstvu.

V rámci zahraničných vzťahov sú partnerskými mestami Malaciek Albertirsa (Maďarsko), Veselí nad Moravou (Česká republika), Szarvas (Maďarsko) a Žnin (Poľsko).

V posledných dvoch desaťročiach zažili Malacky pomerne výrazný rozvoj priemyselnej výroby. Po období krátkeho útlmu, kedy v Malackách zanikli, resp. utlmili svoju výrobu dovtedy významné podniky ako Závody ťažkého strojárstva, Západoslovenské nábytkárske závody alebo Liečivé rastliny, nový impulz pre malacký priemysel predstavuje automobilová výroba. Priemysel v Malackách a ich blízkom okolí je primárne orientovaný na automobilovú výrobu, resp. výrobu komponentov pre jednu z najväčších slovenských automobiliek – Volkswagen v Devínskej Novej Vsi.

Významný podiel má i drevospracujúci priemysel – v tejto oblasti treba spomenúť spoločnosť Swedwood a príbuzné spoločnosti v rámci skupiny, ktorá vyrába nábytkové komponenty pre švédsku spoločnosť IKEA. Rovnako treba spomenúť spoločnosť Pepsi ako predstaviteľa potravinárskeho priemyslu v Malackách a spoločnosť Fytopharma (bývalé Liečivé rastliny), zastupujúcu farmaceutický priemysel. Aj napriek rozvinutej priemyselnej výrobe veľká časť obyvateľov mesta pravidelne dochádza za prácou do Bratislavy.

V oblasti služieb pribudli v posledných rokoch v Malackách mnohé prevádzky, ktoré rozšírili predovšetkým ich rozsah, v menšej miere i kvalitu. Svoju pobočku v Malackách otvorila spoločnosť Tesco, svoju prevádzku tu taktiež má Billa, Lidl a Kaufland. Pri Tescu je nákupný komplex Malavia a v okolí sú situované ďalšie nákupné centrá. Sprievodným javom tohto rozvoja je úbytok ľudí v prirodzenom centre mesta a ich presun do nákupných centier na periférii – avšak toto je skutočnosť, s ktorou sa potýkajú nielen Malacky, ale i mnoho miest ako na Slovensku, tak v zahraničí.

Rovnako si treba povšimnúť aj výrazný stavebný rozvoj, nielen v centre mesta, ale i na jeho okrajoch. Pozitívnymi príkladmi sú budova podnikateľského inkubátora alebo novej základnej školy na Štúrovej ulici, tými negatívnymi pomerne veľké množstvo stavieb s diskutabilnou architektonickou a estetickou hodnotou a nerešpektujúcich priestor, v ktorom sa nachádzajú. Z rekonštrukcií treba upriamiť pozornosť na veľmi vydarenú komplexnú opravu exteriéru farského kostola a rekonštrukčné práce na Svätých schodoch vo františkánskom kostole. Rovnako bola výborne zvládnutá rekonštrukcia synagógy a čiastkové opravy v pálffyovskom zámku, ktorý je momentálne vo vlastníctve mesta. Po niekoľkých desaťročiach je opäť funkčná aj fontána v zámockom parku.

Malacky ležia v tesnej blízkosti diaľnice D2, ktorá spája Prahu a Brno s Bratislavou a v posledných rokov aj s Viedňou. O čo lepšie majú Malacky spojenie s okolitým svetom, o to komplikovanejšia je samotná dopravná situácia v Malackách, ktorej hlavným problémom je chýbajúci obchvat mesta, vyústenie diaľničného privádzača priamo v centre mesta a komplikované parkovanie.

Odvrátenou stránkou rozvoja Malaciek zostáva ekológia. Zóna C a D priemysleného parku Eurovalley, kvôli ktorému bolo odlesnené pomerne rozsiahle okolie Malaciek, je z dôvodu hospodárskej krízy v útlme a zapĺňa sa len pomalým tempom. Rovnako badateľná je i ťažba v hospodárskych lesoch v okolí Malaciek. Na druhej strane je potrebné spomenúť i aktivity, ktoré sa uskutočnili v prospech životného prostredia – rekonštrukcia čistiarne odpadových vôd a práve prebiehajúce budovanie a rekonštrukcia kanalizácie v Malackách.

Po období útlmu sú posledné roky v znamení rozvoja kultúrneho života v meste. Za zmienku nepochybne stojí amatérske Divadlo na hambálku, ktoré pravidelne v septembri už niekoľko rokov organizuje divadelný festival Zejdeme sa na hambálku. V nedávnej minulosti prešla rozsiahlou rekonštrukciu budova malackého kina, ktoré v súčasnosti premieta i trojrozmerný obraz. Netreba zabudnúť ani na Mestské centrum kultúry v Malackách, ktoré okrem prevádzky kina a múzea organizuje i niekoľko obľúbených aktivít ako Prvomájové Malacky, Adventné Malacky alebo Kultúrne leto. Lokálni výrobcovia sa prezentujú na jarmoku Malacká šošovica.