Správa o počte, národnosti, náboženstve a vzdelanosti Malačanov

Štatistický úrad SR zverejnil na svojej webstránke niektoré informácie z minuloročného Sčítania obyvateľov, bytov a domov 2011. Pozrieme sa na údaje, ktoré sa týkajú Malaciek.

V Malackách žilo v čase štatistického zisťovania 17 051 obyvateľov, z toho 8284 mužov a 8767 žien. Mužov bolo necelých 47 percent, žien viac ako 53 percent.

Z celkového počtu predstavovali deti a mládež do 19 rokov 20 percent (3411). Veková kategória 20-64 rokov mala najpočetnejšie zastúpenie – 11533 obyvateľov (67,6 percent). Ľudí vo veku 65 rokov a viac bolo 2090 (12,2 percent).

Slovenskú národnosť malo 16287 ľudí, čo predstavovalo 95,5 percent. Českú národnosť malo 202 obyvateľov mesta (1,2 percenta), maďarskú 121 obyvateľov (0,7 percenta). Moravskú národnosť uviedlo v sčítaní 30 obyvateľov, rómsku 28 obyvateľov, ukrajinskú 12 obyvateľov a poľskú 11 obyvateľov. Ďalej žilo v Malackách deväť Srbov, osem Rusov, osem Nemcov, päť Rusínov, dvaja Židia, dvaja Bulhari a jeden Chorvát. 55 osôb malo inú národnosť.

11 204 ľudí sa prihlásilo k rímskokatolíckej cirkvi (65,7 percent). Druhá najpočetnejšia bola evanjelická cirkev augsburského vyznania, ktorá mala 241 členov (1,4 percent). Gréckokatolícka cirkev mala 65 členov, pravoslávna cirkev 41 členov. V meste boli v menšom počte zastúpené aj iné cirkvi a náboženské spoločnosti. Bez vyznania bolo 4012 obyvateľov mesta (23,5 percent).

Zverejnené boli aj údaje o vzdelanosti obyvateľstva. Vzdelanie neuviedlo 195 ľudí. Bez vzdelania bolo 2456 ľudí. Bolo to 18 percent obyvateľov starších ako 19 rokov. Základné vzdelanie malo 2163 ľudí, čo bolo necelých 16 percent z obyvateľov starších ako 19 rokov. Učňovské a stredné odborné vzdelanie bez maturity malo 3950 ľudí, čo predstavovalo 29 percent obyvateľov starších ako 19 rokov. Keď spočítame všetkých obyvateľov Malaciek, ktorí nemali maturitu, dostaneme sa k číslu 8569. Je to takmer 63 percent, teda takmer dve tretiny všetkých obyvateľov, ktorí dosiahli minimálne maturitný vek.

Štúdium ukončené maturitou malo absolvované takmer 40 percent Malačanov vo veku nad 19 rokov. Bakalársky stupeň vysokoškolského vzdelania malo ukončený 418 ľudí, druhý stupeň vysokoškolského vzdelania (inžinier, magister, doktor) malo 2366 ľudí. Doktorandské štúdium malo ukončené 172 ľudí. Keď spočítame všetkých vysokoškolákov, ktorí ukončili aspoň prvý stupeň vysokoškolského štúdia, vyjde číslo 2956. Je to 24,2 percent, teda takmer štvrtina Malačanov vo veku vyššom ako 24 rokov.

V rámci počítačových znalostí sa zisťovali štyri údaje. Prácu s textom ovládalo 10 081 ľudí. Bolo to 59,1 percent zo všetkých obyvateľov mesta. Prácu s tabuľkami ovládalo 8018 ľudí (47 percent). Prácu s elektronickou poštou ovládalo 9596 ľudí (56,2 percent). Prácu s internetom ovládalo 10 744 ľudí (63 percent).

Toľko hovoria čísla. Samozrejme do úvahy treba brať aj fakt, že v každej položke dotazníka sa našli desiatky alebo stovky ľudí, ktorí danú časť nevyplnili. A tiež treba počítať s možnosťou, že mnohí ľudia nevyplnili dotazník správne – či už úmyselne alebo nie. Skutočnosť sa môže od týchto čísel mierne líšiť, ale nie natoľko, aby táto štatistika neukazovala pravdivý obraz o našej malackej spoločnosti.

1 odpovedať
  1. Majo
    Majo hovorí:

    35% obyvateľov má buď základné alebo žiadne vzdelanie? No super. To niečo naznačuje………Dôležité je, že až 67% týchto primitívov sa prihlásilo k nejakej cirkvi.

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.