Hrob Duschekovcov v Malackách

Pri príležitosti sviatkov, keď si pripomíname zosnulých, prinášame  opäť krátky článok o jednom z významných hrobov na starom cintoríne v Malackách. Hrob obchodníkov Josefa a Moniky Duschekovcov siaha do čias rakúsko-uhorskej monarchie.

Rodina Duschekovcov

Jozef Duschek sa narodil v revolučnom roku – 2. januára 1848. Miesto jeho narodenia ani rodinné pozadie nepoznáme. Jedinou indíciou, ktorá naznačuje pôvod z českých krajín, je novinová správa z roku 1890. V Národních listoch sa uvádza, že Josef Dušek z Malaciek a Václav Dušek z Gajár prispeli v zbierke na Husov pomník. (Zrejme išlo o pomník, ktorý bol neskôr postavený v Prahe.) 

Jeho manželka Monika sa narodila 28. júla 1849. Jej otcom bol Václav Michna. Viac podrobností o jej rodine a pôvode nevieme. Pravdepodobne tiež pochádzala z českého prostredia.

V malackých matrikách sme nenašli záznam o sobáši Jozefa s Monikou ani o deťoch.  Z dostupných materiálov usudzujeme, že mali dvoch synov Jozefa a Stanislava, ktorí boli v roku 1909 uvedení ako spoluvlastníci duschekovského domu na Rádku (presnejšie na novom Rádku). Tento dom je zachytený aj na pohľadnici z prelomu 19. a 20. storočia. 

Dom Duschekovcov, Malacky 1913
Dom Duschekovcov vyznačená na mape z roku 1913. Dnes na tom mieste ide cesta vedúca do Studienky.

Podnikateľská činnosť

Duschekovci boli živnostníci. Jozef získal živnostenské oprávnenie v Malackách začiatkom roka 1880, predmet činnosti bol uvedený ako čalúnnik a remenár (kárpitós és szijgyartó). Neskôr v tom istom roku mala zaevidovanú živnosť aj jeho manželka Monika, predmetom bola obchodná činnosť (szatócz üzlet – čo by sme mohli preložiť ako obchod s potravinami a zmiešaným tovarom) .

Zmienku o Josefovi Duschekovi sme našli v živnostenskom a obchodnom registri z roku 1892, v kategórii obchodníkov so zmiešaným tovarom. V Malackách boli v tejto kategórii okrem Josefa Duscheka aj Adolf Blau, Móric Filipsberger, Adolf Grünhut, Šalamún Weiss a Jozef Spitzer. 

Malacky, Dom Duschekovcov okolo 1900
Obchod Duschekovcov, detail pohľadnice z obdobia okolo roku 1900
(Foto archív MCK Malacky – Múzea Michala Tillnera)

V obchodnom registri (vestníku) Központi Értesítő z roku 1896 je tiež uvedený ako obchodník so zmiešaným tovarom. Rovnaká zmienka je v tom istom periodiku aj v roku 1905. Z uvedeného vyplýva, že buď živnosť v tom období prevádzkovala vdova pod menom svojho manžela alebo ich syn Jozef.

Evidencia hostinských uvádza, že Josef Duschek mal od roku 1893 licenciu na výčap piva a vína. 

Hrob Duschekovcov

Josef Duschek zomrel 19. apríla 1900 vo veku 52 rokov. Pochovali ho v Malackách na starom cintoríne. Manželka zomrela o desať rokov neskôr – 7. apríla 1910 vo veku 60 rokov. Je pochovaná vedľa manžela.

Hrob Josefa a Moniky Duschekovcov, Malacky
Hrob Duschekovcov v roku 2007
(Foto Martin Marek)

Hrob Duschekovcov sa nachádza pri južnom múre cintorína, približne na polceste medzi vstupnou bránou a niekdajšou márnicou (ktorá sa nachádza v rohu cintorína). Hrob je lemovaný kovovou ohrádkou, samotný náhrobok je poškodený. V minulosti spadol a je rozbitý na dva kusy, pričom podstatná časť s nápismi je zachovaná v relatívne dobrom stave. Nápisy sú v nemčine, čo môže podporovať teóriu o pôvode rodiny z českých krajín. Na náhrobku boli fotografie oboch zosnulých, jedna fotografia tam bola ešte pred niekoľkými rokmi. Hrob bol v minulosti zaradený medzi významné hroby pre mesto Malacky.

Hrob Duschekovcov, Malacky
Hrob Duschekovcov v roku 2018
(Foto Martin Macejka)

Poznámka: Ak mali Duschekovci syna Jozefa (Josefa), pri jednotlivých údajoch o predmete podnikania, ktoré sme citovali v článku, nevieme oboch Josefov Duschekovcov odlíšiť, resp. priradiť k jednotlivým záznamom. Platí to aj o fotografii z obdobia okolo roku 1900.

Zdroje: 

  • Központi Értesítő, 5.3.1896, 7.12.1905
  • Národní listy, 2.2.1890
  • Magyarország iparosainak és kereskedőinek czím- és lakjegyzéke 1892  https://library.hungaricana.hu/en/view/FszekCimNevTarak_25_023/?pg=1914&layout=s&query=Malaczka
  • ŠABA, Zbierka cirkevných matrík, matriky Malaciek
  • ŠABA, pobočka Modra, Evidencia hostinských
0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.