Prečo by ste mohli venovať vaše 2% Malackým pohľadom?

Ako môžete venovať 2% z daní Malackým pohľadom?

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Zo stránky www.rozhodni.sk si stiahnite vyhlásenie o poukázaní 2% dane a doplňte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Ak použijete vlastné tlačivo, uveďte v ňom tieto údaje o prijímateľovi: Malacké pohľady, Kukučínova 57, 901 01 Malacky, IČO 31800963.
  4. Najneskôr do 30. apríla 2017 pošlite alebo osobne doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Na čo bude váš príspevok použitý?

Váš príspevok nám pomôže zrealizovať zámery, ktoré smerujú k verejnému priestoru s pridanou hodnotou – áno – je to možné aj v Malackách. S pomocou dobrovoľníckeho úsilia členov OZ Malacké pohľady plánujeme:

  • Mikroprojekty pre zachovanie a zveľadenie historického dedičstva;
  • Projekty pre rozvoj občianskej spoločnosti na úrovni mesta Malacky.

Ďalšie informácie

Uvítame aj vaše pripomienky a podnety k našim aktivitám – a samozrejme – aj osobnú angažovanosť! Ak máte akékoľvek otázky alebo potrebujete viac informácií, napíšte nám na mpohlady@gmail.com

Ďakujeme (viac ako štát za 98% vašich daní)!