Genius loci (26) – Dom Jávorovcov

V rámci rubriky Genius loci sa pozrieme na jeden z najstarších domov v Malackách. Dom sa nachádza na Dolnom konci vedľa farského kostola. Zaužívalo sa označenie Jávorových dom.

Išlo o pálffyovskú budovu. Ústnym podaním sa traduje, že Pálffyovci ju využívali na ubytovanie starších členov rodu. Pozemková kniha z roku 1858 uvádza pri tomto dome meno Alexius Nagy. Išlo o fiškála (právneho zástupcu) panstva.

Pôdorys domu a jeho okolia v roku 1866

Z matrík vieme, že koncom 19. storočia (minimálne 1880-1893) tu býval pálffyovský geodet Matej Sajovič. Vlastnícke vzťahy v tomto období nie sú celkom jasné. V dokumentoch sa uvádza, že v roku 1886 Pálffy budovu kúpil, teda istý čas nebol vlastníkom. Potom bola budova vo vlastníctve Pálffyovcov až do 30. rokov 20. storočia.

1914. Červenou farbou je vyznačený dom v pôvodnom rozsahu, zelenou farbou pôvodná levárska cesta

Po roku 1918 v časti domu býval pálffyovský úradník Aladár Jávor s rodinou. V časti domu bývala rodina pálffyovského kočiša.

V roku 1939 zabral štát časť parcely patriacej k domu, za potokom Malina,na cestu, ktorou sa jazdí dodnes. Pôvodne išla cesta smerom na Veľké Leváre od Záhoráckej k cintorínu, odtiaľ doľava a až tam sa začínala levárska. (Podľa aktuálneho územného plánu Malaciek má cesta z Veľkých Levár viesť v budúcnosti tesne vedľa domu – medzi domom a kostolom, na mieste niekdajšieho cintorína.)

1928. Rodinné stretnutie u Jávorovcov. Aladár Jávor je úplne vľavo.

Následne dom od kniežaťa Ladislava Pálffyho (Mikuláš XIII. bol už niekoľko rokov zosnulý) odkúpil Aladár Jávor. Onedlho po druhej svetovej vojne prišlo k rozdeleniu domu a pozemku na dve časti. V časti pri kostole potom býval Konštantín Pollák, neskôr dom zmenil majiteľov.

Dom Jávorovcov v Malackách okolo roku 1940

Komplex domu bol v minulosti rozsiahly, trojkrídlový. Jedno krídlo bolo rovnobežné s cestou, ďalšie sa rozprestieralo kolmo naň vo dvore až po potok Malina a tretie krídlo bolo rovnobežné s potokom. Postupne sa jednotlivé časti rozoberali. Na fotografiách z polovice 20. storočia vidieť, že krídlo pri Maline už nestálo.

Pohľad na dom od potoka Malina. Časť stavby vpravo už dnes nestojí.

Dnes stojí len čelné krídlo s malou časťou susedného krídla. Podľa zachovaných fotiek je zrejmé, že jednotlivé časti komplexu neboli postavené naraz. V niektorých častiach boli trámy netypické pre pálffyovské budovy, preto niektorí usudzujú, že objekt mohol pochádzať z predpálffyovských čias. Z fotiek je zrejmé, že na bývanie neslúžil celý komplex.

Pohľad na dom zo záhrady. Leto 2014

Čelné krídlo malo deväť okien do ulice. Podľa niektorých znakov sa zdá, že čelné krídlo bolo menšie. Časť budovy bola v druhej polovici 20. storočia zmenená v interiéri i exteriéri – pôvodné okná nahradili širšie a nižšie, zmenila sa aj fasáda (zmizli pilastre) a jej farba.

Dom Jávorovcov v roku 2007

K rozdeleniu prišlo v polovici 20. storočia, časť budovy prešla do vlastníctva inej rodiny. Do čelného krídla bol vytvorený vstup priamo z ulice. Časť fasády čelného krídla dal v roku 2013 zatepliť a zrekonštruovať do pôvodnej podoby vnuk Aladára Jávora Pavol Jávor. Do podoby blízkej pôvodnej sa v dohľadnej dobe dostane aj druhá časť budovy.

Vstup do časti domu, patriacej aj dnes Jávorovcom.

Budova je postavená z pálených tehál, v časti boli použité aj nepálené tehly. Vpravo od domu, kde je teraz brána, boli pôvodne drevené dvere a dvojkrídlová drevená brána. Hrúbka múrov v čelnom krídle je približne jeden meter. V interiéri ľavej časti je zreteľný pôvodný stav (spred 80 rokov), hoci nie bez zásahov. V dome sa pôvodne nachádzal aj minibazén.

Pôvodné kachle.

Drevené obloženie okien.

Na pozemku je rozsiahla klenutá pivnica, dodnes čiastočne vydláždená pálffyovskými tehlami. Aktuálne prebieha jej rekonštrukcia. Syn Aladára Jávora Tibor Jávor v roku 1993 spomínal, že v pivnici bol dom “spojený akousi podzemnou chodbou cez dvor suseda Mareka v smere na Vinohrádok.” Išlo o inú pivnicu, nachádzajúca sa pod časťou domu v rohu čelného krídla.

Vstup do klenutej pivnice pochádzajúcej minimálne z 19. storočia.

Podrobnejšie využitie domu v minulosti nepoznáme. Môžeme len usudzovať, že mala dlhodobo veľký význam. Môžeme ho označiť za kúriu. Nie je pamiatkovo chránený. Ak by sa zrealizoval spomenutý plán vybudovania cesty medzi domom a kostolom (mimochodom tento zámer v územnom pláne siaha do čias socializmu), mohlo by to spôsobiť nenahraditeľné škody na dome. Pivnica by zrejme bola zlikvidovaná.

3 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.