Škôlka na Rakárenskej najskôr v novembri

Nástup detí do objektu materskej školy na Rakárenskej ulici sa opäť odsúva. To, o čom sa šepkalo medzi mamičkami a učiteľkami už dlhšie, na zasadnutí mestského zastupiteľstva 14. 9. potvrdil prednosta mestského úradu Dušan Vavrinec. „Podcenili sme reálnosť zrekonštruovania nehnuteľnosti,“ povedal poslancom.

Prednosta pred poslancov predstúpil s materiálom zohľadňujúcim skutočnosti do 25. 8. (pozri záver príspevku), v ktorom deklarovali sprevádzkovanie škôlky a odovzdanie rodinného domu na Hviezdoslavovej ulici detskému domovu začiatkom októbra. „Neodhadli sme reálne problémy, no nepochybili sme v procese. Už pri prvých prácach sa na Rakárenskej objavili konštrukčné vady nehnuteľnosti, na ktoré predtým čiastočne upozorňoval statický posudok,“ obhajoval postup úradu prednosta.

Po odstránení priečok odborná firma skonštatovala, že staré hliníkové elektrické rozvody treba nahradiť novými, ktoré splnia normy. Rovnaké nedostatky vykazovali aj vodovodné a kanalizačné vedenie. „Víťazná firma chcela pre tieto skutočnosti od zmluvy odstúpiť. Žiadala o dopracovanie projektovej dokumentácie, ktorá od objektu chýbala,“ povedal prednosta a dodal: „Vzhľadom na šibeničný termín sme si vyhlásenie novej verejnej súťaže dovoliť nemohli. Firma Eurobuilding nás preto postavila pred voľbu, či chceme „naháňať“ termíny alebo kvalitu.“

V poslednom dodatku k zmluve je pre dodávateľa určený termín odovzdania diela na posledný októbrový týždeň. Niektoré triedy, ktoré sú už prakticky hotové, bude riaditeľka MŠ zariaďovať už pred kolaudáciou budovy.  Už zabezpečuje aj úpravu školského dvora. Podľa prednostu bude škôlka prevádzky schopná od začiatku novembra.

Mesto rozdelilo investičnú akciu na Rakárenskej ulici na dve etapy. Súčasnú prvú ukončí čo najskôr, druhá súvisiaca s výmenou, dverí a rín s predpokladanou výškou nákladov 26 000 € sa uskutoční až v priebehu budúceho roka. V diskusii odzneli aj nároky na riešenie parkovacích plôch či rekonštrukciu cesty. Financie si v budúcnosti vyžiada aj modernizácia kotolne. Vymenované investičné akcie však budú musieť počkať.

„Túto alternatívu ste v januári označili za najvhodnejšiu. Ani vy, ani my sme nemohli predpokladať, v akom stave objekt je,“ povedal poslancom D. Vavrinec. Predseda komisie pre vzdelávanie, mládež a šport Pavol Tedla (na fotografii dolu vľavo) však vyjadril verejne presvedčenie, že to bol s ohľadom na ostatné predkladané možnosti dobrý výber a v budove na Rakárenskej sa vytvorí pre škôlkarov atraktívny priestor.

S rekonštrukciou pavilónov na Rakárenskej je ako dvojička spätá rekonštrukcia rodinného domu na Hviezdoslavovej ulici. Tu sú tak isto v časovom sklze. Mesto chcelo prestavbu robiť len ako ohlásenie drobnej stavby, no nakoniec muselo pristúpiť na územné a stavebné konanie. Jeho účastníci – susedia si podľa prednostu začali klásť podmienky, niekedy až nezmyselné. Rozpočet sa tak navýšil o takmer 10 000 €. Budúci rok by za ďalších 10 000 € malo byť zrealizované pevné oplotenie pozemku. Reálny termín odovzdania domu dodávateľom stavebných prác a zadanie do kolaudačného konania je určený na koniec októbra.

Výňatok z materiálu určeného na rokovanie MsZ, ktorý zohľadňuje skutočnosti k 25. 8.:

Kúpa a rekonštrukcia RD Hviezdoslavova 1808 (nehnuteľnosť ocenená všeobecnou hodnotou na 248 000  €):

 • 27.01.2011 Uznesením MsZ č. 13/2011 schválenie postupu riešenia (zámer, prevod, budúca zámena, úver a ručenie) nedostatku kapacitných priestorov v materskej škole,
 • 07.04.2011 dodanie projektovej dokumentácie mestu na rekonštrukciu RD. Predpokladaná hodnota zákazky podľa VV bola 70 400 € bez DPH (84 480 € s DPH),
 • 21. 04.2011 schválenie úveru bankou DEXIA Slovensko, a.s. mestu vo výške 400 000 € a následný prevod finančných prostriedkov vo výške 248 000 € na účet predávajúceho,
 • 24.04.2011 vklad do KN a prevod vlastníckeho práva na mesto Malacky,
 • 05.05.2011 protokolárne odovzdanie a prevzatie nehnuteľnosti mestom,
 • 05.05.2011 zverejnenie výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku VO ,
 • 25.05.2011 komisionálne otváranie obálok doručených ponúk,
 • 13.06.2011 zahájenie územné a stavebné konanie na stavebné úpravy 2. časti -prístavby RD,
 • 21.06.2011 podaná petícia za zrušenie rozhodnutia o rekonštrukcii RD na Hviezdoslavovej ul. 1808 na detský domov,
 • 24.06.2011 podpísanie zmluvy o výpožičke so správcom a súhlas MPSVaR SR,
 • 29.06.2011 prerokovanie požiadaviek petitentov na MsÚ,
 • 29.06.2011 zvolané územné a stavebné konanie a prerokovanie pripomienok účastníkov konania,
 • 30.06.2011 podpísanie ZOD na technický a stavebný dozor za 2 975 € s DPH,
 • 06.07.2011 podpísanie zmluvy s víťazom súťaže– fi. Area Medica Slovaca,s.r.o. Partizánske za 53 936,33 € s DPH,
 • 07.07.2011 prerokovanie petície na zasadnutí MsZ,
 • 08.07.2011 odovzdanie staveniska vybranému dodávateľovi – 1.časti (RD),
 • 20.07.2011 právoplatné stavebné povolenie,
 • 05.08.2011 odvolanie sa účastníka k stavebnému povoleniu – k 2.časti (prístavba RD)
 • 05.08.2011 podpísanie dodatku k ZOD s fi. Area o naviac prácach za 771,60 €,
 • 09.08.2011 odovzdanie a prebratie vykonaných rekonštrukčné prác 1.časti (RD),
 • 12.08.2011 vzdanie sa odvolania účastníkom konania (predĺženie zahájenia rekonštrukcie o mesiac),
 • 17.08.2011 odovzdanie 2.časti staveniska a zahájenie prác podľa stav.povolenia,
 • zadanie na úpravu PD podľa požiadaviek účastníkov stavebného konania,
 • predpoklad odovzdania zrekonštruovaného diela, ocenenie – september 2011,
 • predpokladaná kolaudácia a zámena s nehnuteľnosťou DD Macejko – október 2011.

 Rekonštrukcia nehnuteľnosti DD Macejko, Rakárenská 50, (nehnuteľnosť ocenená všeobecnou hodnotou na 350 000  €):

 • 27.01.2011 Uznesením MsZ č. 13/2011 schválenie postupu riešenia (zámer, prevod, budúca zámena, úver a ručenie) nedostatku kapacitných priestorov v materskej škole,
 • 21.03.2011 dodanie technickej dokumentácie pre stavebné úpravy (ohlásenie drobnej stavby) mestu na rekonštrukciu DD Macejko s vytvorením tried pre 120 detí. Predpokladaná hodnota zákazky podľa VV bola celkom 136 200 € bez DPH (163 440s DPH), z toho I. etapa – r.2011 za 61 800 € a II. etapa – r. 2011-2012 za 74 400 €,
 • 14.05.2011 zverejnenie výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku VO,
 • 03.06.2011 komisionálne otváranie obálok došlých ponúk,
 • 24.06.2011 podpísania zmluvy o výpožičke medzi SR – DD Macejko a Mestom a potvrdenie MPSVaR SR na časť areálu domova na dobu určitú,
 • 30.06.2011 podpísanie ZOD na technický a stavebný dozor za 6 545 € s DPH,
 • 12.07.2011 podpísanie zmluvy s víťazom VO s fi. Eurobuilding, a.s Ba – cena diela 77 998,43 € s DPH (I. etapa za 51 321,50 a II. etapa za 26 676,90 €),
 • 13.07.2011 protokolárne odovzdania staveniska vybranému dodávateľovi,
 • 09.08.2011 podpísanie Zmluvy o dielo s fi. Elvip, s.r.o. na dodávku kompletnej elektroinštalácie a vykonanie revízií v pavilónoch A,B a C v hodnote 8 455 €
 • 11.8.2011 obstaranie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia elektroinštalácií za 540 €
 • 12.08.2011podpísanie dodatku č.1 k ZOD s fi. Eurobuilding, a.s. o naviac prácach v jednotkových cenách a o posunutí termínu odovzdania diela vzhľadom na naviac práce pri vyrovnávaní podláh a následný technologický postup pri pokládke PVC na nivelovanú podlahu na 05.09.2011 a informovanie o tejto skutočnosti riaditeľku MŠ,
 • 18.08.2011 oznámenie riaditeľky MŠ o zabezpečení detí na prechodnú dobu (do 1 mesiaca) v existujúcich elokovaných triedach MŠ – do odovzdania diela,
 • 18.08.2011 potvrdenie MPSVaR SR podpísanej zmluvy o výpôžičke celej nehnuteľnosti a areálu domova medzi SR – DD Macejko a MŠ,
 • 25.08.2011 podpísanie dodatku k ZOD s fi. Elvip, s.r.o. na dodávku elektroinštalácie a vykonanie revízií v pavilóne D (kuchyňa a prevádzková budova) v hodnote 3 546 €
 • predpokladané odovzdanie zrekonštruovaného diela mestu – september 2011,
 • predpokladané otvorenie elokovanej triedy MŠ – koniec septembra 2011,
 • predpokladaná zámena DD Macejko s nehnuteľnosťou RD Hviezdoslavova 1808 – október 2011.

Zdroj: http://www.malacky.sk/docs/msz/materialy/110914/z130_2011.pdf

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.