2percenta logoKto je MLOK? Sú to ľudia stojaci za Malackými pohľadmi. Avšak nielen to. MLOK (pôvodne Mladí ľudia organizujú a komunikujú) si možno pamätáte ako združenie, ktoré pracuje s mládežou a deťmi, organizuje kultúrne a športové podujatia a podobne. Súčasnosť priniesla nové výzvy a aktivity, ktorým tiež venujeme našu pozornosť – výskumu dejín Malaciek a blízkeho okolia, ochrane a propagácii kultúrnych a historických pamiatok a prírody a tiež publikačnej činnosti.

Nemenej dôležitá je pre nás i podpora pozitívneho vzťahu Malačanov k svojmu mestu a jeho okoliu a vytváranie aktívneho občianskeho povedomia. Už od svojho založenia v roku 1999 pôsobí občianske združenie MLOK predovšetkým v Malackách a ich blízkom okolí. Má dvadsať členov a niekoľko podporovateľov. Viac informácií o MLOKu nájdete tu.

Čo v roku 2013 a ďalej pripravujeme

  • Vydanie knihy Malacké pohľady – výber z článkov 2010-2012
  • Spustenie anglickej a nemeckej verzie Malackých pohľadov
  • Obnovu a aktualizáciu informačných tabúľ osadených v roku 2006
  • Mikroprojekty pre zachovanie a zveľadenie historického dedičstva
  • Projekty pre rozvoj občianskej spoločnosti na úrovni mesta Malacky

Čo máme doteraz za sebou

Šesť rokov Malackých pohľadov  viac ako 1000 uverejnených článkov, rekonštrukciu kvadrumu v Čiernom kláštore, prvé turistické informačné tabule v Malackách a publikačnú činnosť. Každý rok na prvého mája organizujeme Farebné Malacky a zorganizovali sme tiež početné jesenné Dyňohrania pre deti, Svätomartinské lampášikové sprievody, dobročinné blšie trhy, športové turnaje a rôzne besedy a kultúrne podujatia.

Ako nám môžete venovať 2% z daní?

1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
2. Stiahnite si naše predvyplnené Vyhlásenie o poukázaní 2% dane a doplňte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
3. Ak použijete vlastné tlačivo, uveďte v ňom tieto údaje o prijímateľovi: MLOK o.z., Kukučínova 57, 901 01 Malacky, IČO 31800963.
4. Najneskôr do 30. apríla 2013 pošlite alebo osobne doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Ďalšie informácie

Ak máte akékoľvek otázky alebo potrebujete viac informácií, napíšte Martinovi Marekovi na martin.marek@centrum.sk alebo Martinovi Macejkovi na mato.macejka@gmail.com.

Ďakujeme!