Máte záujem o dotácie z rozpočtu mesta?

Mesto Malacky v decembri zverejnilo výzvu o pre záujemcov o dotácie v zmysle VZN č. 2/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta. Lehota na podávanie žiadostí trvá do konca januára. Úspešní žiadatelia budú svoje projekty alebo činnosť v oblasti kultúry, športu, sociálnej oblasti atď. realizovať v priebehu roka 2023.

Oblasti podpory (podľa výzvy)

 • šport
 • kultúra
 • sociálna oblasť
 • iné (neziskové organizácie)

Kto je oprávnený žiadať o dotáciu?

 • právnické osoby, ktoré majú sídlo alebo vykonávajú činnosť na území mesta alebo poskytujú služby obyvateľom mesta (organizačné jednotky/zložky bez právnej subjektivity predkladajú aj písomné splnomocnenie podpísané štatutárom materskej organizácie – vzor splnomocnenia je prílohou výzvy)
 • fyzické osoby podnikatelia, ktoré majú trvalý pobyt alebo vykonávajú činnosť na území mesta alebo poskytujú služby obyvateľom mesta

Na aký účel je možné žiadať?

 • podľa uvedeného VZN sú oprávnené žiadosti na podporu
  • všeobecne prospešných služieb
  • všeobecne prospešných účelov
  • verejnoprospešných účelov
  • podnikania a zamestnanosti

Podmienky poskytovania dotácií

 • písomná žiadosť alebo elektronická žiadosť (cez www.slovensko.sk, s kvalifikovaným elektronickým podpisom), obsahujúca povinné údaje určené v §2 ods. 2 VZN – tlačivo žiadosti je v prílohe VZN
 • povinné prílohy žiadosti (prikladajú len subjekty bez právnej subjektivity a žiadatelia o dotáciu na športovú činnosť) – tlačivá príloh sú v prílohe výzvy
 • doručenie žiadosti s prílohami na adresu Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky (poštou alebo do podateľne) alebo elektronicky cez www.slovensko.sk v termíne do 31. 1. 2023

Pre inšpiráciu si môžete pozrieť prehľad žiadostí o dotácie v jednotlivých oblastiach z predchádzajúcich rokov.

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.