Katastrálne názvy malackých lokalít

Dolní konec, Mjestečko, Domky, Husár, Rádek, Padzelek, Vinohrádek… Tieto názvy, označujúce časti mesta, sú v Malackách stále živé. Dnes sa pozrieme, ako sa označovali jednotlivé lokality v celom katastri Malaciek v minulosti a kde sa tieto miesta nachádzali. Na Malackých pohľadoch sme sa už tejto téme venovali.

Nevieme, kedy sa tieto označenia začali používať. Jedno miesto v Malackách sa volá alebo volalo Losky. Existuje teória, podľa ktorej je názov mesta odvodený práve od tejto časti (má losky, príp. malé losky). Táto teória však nie je písomne dokladovaná.

Najstarší záznam o katastrálnych názvoch, na ktorý sme natrafili, je prieskum pred zavedením tereziánskeho urbára z roku 1768. Sú tu spomenuté Padelky (Padgelki), U Ježovej mláky (u Jezoweg Mlacze), Za Chmelnicu (za Chmelnicsu), Pastírská mláka (Pastriska Mlaka), predné a zadné Olší (prednim a zadnim Olsu).

Ďalšie názvy nachádzame na začiatku 19. storočia v inventári pálffyovského archívu, ktorý sa v súčasnosti sa nachádza v rakúskom Marcheggu. Časť dokumentu je písaná po nemecky, ale názvy niektorých sú ponechané tak, ako ich domáce obyvateľstvo nazývalo. Objavujú sa tam okrem iných tieto názvy: Padelek pod Malinou (Padjelek pod Malinu), Dlhý diel (Dluhi Dyil), Diel od husára (Dyil od Huszara), Padelek pri levárskej ceste (Padyelek pri Levarskej Czesti), Losek pri levárskej ceste (Loszek pri Levarskej czesti), Ohrada, Uhliska, Paseky kúty (Paszeki kuti), U Breza, Vinohrádky (Vinohradki), Za hríbem (Za hribem), Pod Malinou (Pod Malinu), Záhrady u sanitre (Zahradi u Sanitre), Na ohrade na losech (Na Ohrade na Loszech), Kúty (Kuti), Rakárna (Rakarna). V uvedenom inventári tiež bola zaradená listina z roku 1729, v ktorej sa spomína obyvateľ Hrádku.

V 25-dielnej katastrálnej mape z roku 1860, ktorej autorom je inžinier Jozef von Baranay, sú vymenované lokality, očíslované v tomto poradí (uvádzame ich v pôvodnej podobe):

1 Malacka (intravilán), 2 Zahrady, 3 Dluhe Dyli, 4 Padelki, 5 Loski, 6 Predni Kruhi, 7 Ohradi, 8 U Slaniček, 9 Horni Winohradi, 10 Dolni Winohradi, 11 U Chriba, 12 Suchalowich Jazero, 13 Pod Welkim Kutem, 14 Saflarowich Wrsek, 15 Za Kruhi, 16 Zadni Kruhi, 17 Na Wampili, 18 Dolni Kučowanice, 19 Na Lučkach, 20 Tesarowich Tybnik, 21 U Rybniku, 22 U Širokej Mláki, 23 Za Slobodowich Wčelin, 24 U Breza, 25 U Marcheku, 26 Za Klasterom Dyli, 27 U Bažantnice, 28 Nowa Bažantnica, 29 Na Niwach, 30 Na Losech, 31 Pod Malinu, 32 Taborisko, 33 U Waza, 34 U Olsa, 35 Predni Olsi, 36 Pri Dolnim Rybniku, 37 Pri hornim Rybniku, 38 Zadni Olsi, 39 Prachfeldi, 40 U Trawničku, 41 Stara Bažantnica, 42 Hruba Remiza, 43 Na Husarich, 44 Krusek, 45 Od Lewar Dyli, 46 U Cintera Padelky (na inej mape „Za Cinterem“), 47 Ohrada, 48 Kuty, 49 Paseka, 50 Dolni Losky, 51 Horni Losky, 52 Hliniček, 53 Horni Padelky, 54 Dolni Padelky, 55 Nowina, 56 Ježowa Mláka, 57 U Ježowej Mláce, 58 Bombikarovich Ker, 59 Za Kruskem, 60 Osiči, 61 U Wrbky, 62 Bahenska Mláka, 63 Pod Bahenska Mláka, 64 U Stawku, 65 Kadličkowich Hust, 66 Kubinowich Jazero, 67 Na Kasparowich Wršku, 68 U Kadubka, 69 Pod Sibenice, 70 Tureček, 71 Piagrunti, 72 Stawki, 73 Mesterowa Luka, 74 Požar, 75 W Rasochach, 76 Wŕbky, 77 Nad hustu Seču, 78 U Čisteho Jazera, 79 Stari Čajkowisko, 80 Wisoki Búr, 81 Kramarka, 82 Sumhy, 83 U Haitmonki, 84 Hluboka Mláka a Kopčowi, 85 W Búrci, 86 Nad Rakarnu, 87 Nad Niwama Járki, 88 We Wisokim, 89 Dluha Seč, 90 Okopana, 91 Mlinarowich Ker, 92 Barina, 93 Za Balasku, 94 Horni Kučowanice

Katastrálna mapa z roku 1914 je voľne dostupná aj na internete, ukážky z nej sú použité v tomto príspevku. V tejto mape máme zreteľne a podrobne uvedené názvy všetkých malackých lokalít (miest, polí, lúk, objektov). Pre vytvorenie konkrétnej predstavy sme ich zoradili a očíslovali podľa máp od prvého dielu (severozápadná časť chotáru obce) po 33. diel (juhovýchodná časť chotáru). Niektoré lokality tvorili dlhé pásy a tiahli sa aj cez dva alebo tri diely mapy. Takmer celý intravilán mesta obsiahol 14. a 20. diel mapy.

1. Mešterova lúka (Mesterova) – 1. diel
2. Holá seč (Hola szecs) – 2. diel
3. Kadličkov hust (Kadlicskov Huszt) – 4., 5. a 10. diel
4. Hrubý pasínek (Hrubi Paszinek) – 4., 5. a 10. diel
5. Paseky (Paszeki) – 4., 9. a 14. diel
6. Stavky (Sztavki) – 5. diel
7. Pia grunty od chotára (Pia Grunti od Chotára) – 5. diel
8. Pia gruny (Pia Grunti) – 5. a 10. diel
9. Pia gruny od kub jazér (Pia Grunti od kub Jazér) – 5. a 10. diel
10. Stavky pod báhenskú mlákú (Sztavki pod báhenszkú Mlaku) – 6. a 10. diel
11. Marhalove bahno (Marhalove bahno) – 6. diel
12. Jazerské vŕšky (Jazerszke vrsky) – 7. diel
13. Orlovské vŕšky (Adlersberg) – 7. diel
14. Oburka (Oburka) – 7. diel
15. Prostredné hony (Prosztredné Honi) – 9., 10. a 14. diel
16. Od husára díly (Od huszár Díli) – 9., 10. a 14. diel
17. Prídavky (Pridavki) – 10., 14. a 15. diel
18. Pod výhonem (Pod Vihonem) – 10. a 15. diel
19. Nad výhonem (Nad Vihonem) – 10. a 15. diel
20. Knapovská lúka (Knapovszka Lúka) – 10. a 15. diel
21. Prez malú remizu (Prez malu Remizu) – 10. a 15. diel
22. U pustavich kríže (U pusztavich Krizse) – 10. a 15. diel
23. Rahno (Rahno) – 11. diel
24. Vrbecké lúky (Vrbeczke luki) – 11. diel
25. Zerzavý járek (Zerzavi jarek) – 11. diel
26. Širák (Schirak) – 11. a 16. diel
27. Z broda (Zbroda) – 12. diel
28. Vrbka (Vrbka) – 12. diel
29. Jazerské vŕšky (Jazerszke vrsky) – 12. diel
30 Oburka (Oburka) – 12. diel
31.Čisté jazerka (Csiszte jazerka) – 12. diel
32. Zahovnisko (Zahovniszko) – 13. diel
33. Hustá seč (Huszta szecs) – 13. diel
34. Ohrada (Ohrada) – 14. diel
35. Dluhé díly (Dluhé Díli) – 14. diel
36. Karolínin dvor (Karolina udvar) – 15. a 16. diel
37. V osziem (V osziem)– 16. diel
38. Predné olší (Predne Olsi) – 16. diel
39. Zadné olší (Zadne Olsi) – 17. diel
40. Kramarka (Kramarka)– 17. diel
41. Nové cejhovnisko (Nove Czeihovniszko) – 17. a 28. diel
42. Vihrobano (Vihrobano) – 17. a 23. diel
43. Líščí vŕšky (Liscsi vrski) – 18. diel
44. Krivá breza (Kriva breza) – 18. diel
45. Hajtmanka (Haitmanka) – 18. a 24. diel
46. Dluhé díly (Dluhé díli) – 20. diel
47. Domky (Domki) – 20. diel
48. Padelky (Padelki) – 20. diel
49. Konopiská (Konopiszka) – 20. diel
50. Padelky od hradskej (Padelki od Hraczkej) – 20. diel
51. Za klášterom II. (Za Klásterom II.) – 20. a 21. diel
52. Za klášterom III. (Za Klasterom III.) – 20. diel
53. Losky pod topolím – Haci II. (Loski pod Topolim- Haczi II.) – 20. a 26. diel
54. Ohrádky (Ohradki) – 20. a 26. diel
55. Za klášterom I. (Za Klásterom I.) – 21. diel
56. Za klášterom IV. (Za Klásterom IV.) – 21. diel
57. Bažantnica (Fáczányos) – 21. a 27. diel
58. U olšu (U olsu) – 22. diel
59. Na nivách (Na nivach) – 22. diel
60. Tamer borník (Tamer bornik) – 22. diel
61. Rakárna (Rakárna) – 22. a 23. diel
62. Hluboká mláka (Hluboka mlaka) – 23. diel
63. Nová píla (Nova pila) – 23. diel
64. Stará píla (Sztara pila) – 23. diel
65. Vinohrádek majer (Vinohradek major) – 25. a 26. diel
66. Losky – Haci I. (Loski – Haczi I.) – 26. diel
67. Vinohrádek I. (Vinohrádek I.) – 26. diel
68. Vinohrádek II. (Vinohrádek I.) – 26. diel
69. Predné kruhy (Predné krúhi) – 26. diel
70. Zadné kruhy I. (Zadné Krúhi I.) – 26. diel
71. Zadné kruhy II. (Zadné Krúhi II.) – 26. diel
72. U marhečka (U marhecska) – 27. diel
73. Mlynárov ker (Mlinarov ker) – 27. diel
74. Brezova (Brezova) – 27. diel
75. Klautre (Klautre) – 28. diel
76. Dlúha seč (Dluha szecs) – 28. diel
77. Staré cejhovnisko (Sztare Czeihovniszko) – 29. diel
78. Zabitého (Zabiteho) – 29. diel
79. Pecová (Peczovaň – 29. diel
80. Zadný burec (Zadni burecz) – 29. diel
81. Kučovanice (Kucsovanicze) – 31. diel
82. Balaška (Balaska) – 33. diel
83. Okopaná (Okopana) – 33. diel

Ďalšiu informáciu máme z roku 1931. Obecný štatút z toho obdobia nás informuje, že kataster obce sa rozdeľoval na jadro obce a tieto miestne časti: severne od obce Chotár u Sv. Antona a Tehelňa, severovýchodne Kadúbek a Červený kríž, východne lokality U drátu, Karolinen dvor, Táborisko, Brachfeld, Rakárňa a Stará Pila. Juhovýchodne od jadra obce bol Horný mlýn a Bažantnica, južne Mareček, Kučovanice a Bereš. Juhozápadne bol Dvor Vinohrádek.

Pokúsili sme sa načrtnúť vývoj chotárnych názvov v posledných storočiach. Niektoré z uvedených chotárnych názvov sa používajú dodnes, iné sa časom vytratili. Snáď sa v dohľadnom čase dočkáme podrobného spracovania tejto témy.

1 odpovedať

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.