Kto bol František Malovaný?

Článok bol rozpísaný asi rok. Pôvodne mal nadpis znieť: Náhrobok Františka Malovaného na starom cintoríne v Malackách. Ale v priebehu uplynulých mesiacov náhrobok zmizol, rovnako aj ohrádka okolo neho. František Malovaný, moravský rodák, ktorý sa svojho času dostal medzi popredných mužov Malaciek, si však článok zaslúži bez ohľadu na to.

Narodenie

František Malovaný sa narodil 11. septembra 1869 v Kyjove na Morave v rodine obuvníka Felixa Malovaného a jeho manželky Františky, rodenej Lužovej. O detstve a ďalších rokoch života a o okolnostiach, ktoré ho priviedli do Malaciek, nemáme žiadne informácie. Jeho meno, zdá sa, predznamenalo povolanie – stal sa maliarom. 

František Malovaný v Malackách

V roku 1894 sa Malovaný v Malackách oženil s dcérou miestneho medikovca Filoménou Piškovou. O tom, že išlo o v miestnych pomeroch významných ľudí, svedčia mená svedkov sobáša – staviteľ Ján Terebessy a mäsiar Anton Roszkopf. Sobášil ich miestny farár Jozef Kováč. V roku 1896 sa Malovaným narodila dcéra Oľga Františka. Sú to najstaršie známe zmienky o Malovaného pobyte v Malackách.

V čase sobáša mal František Malovaný ako bydlisko uvedený dom na dnešnej Záhoráckej ulici č. 7, v ktorom je drogéria a potraviny (medzi hotelom Tatra a papiernictvom). V čase narodenia dcéry už podľa matričného záznamu býval v rodičovskom dome manželky (v ktorom mimochodom niekoľko desaťročí predtým pozemková kniha uvádza aj Ludwiga Angerera) na tej istej ulici neďaleko pálffyovských domov (Rendunk a okolie, dnes približne v strede medzi okresným úradom a AFK).

Približne v tom období, v súvislosti s vybudovaním železničnej trate, sa začalo stavať aj na dnešnej Radlinského ulici. Rodina Malovaných sa presťahovala tam, ich dom stál na mieste dnešného dvojpodlažného domu vedľa železiarstva. Je zaujímavé, že v susedstve mali dva domy príbuzní Malovaného manželky (smerom domu Wiesnerovcov).

Podnikanie a umelecká činnosť

O jeho umeleckej činnosti spred roka 1918 sme našli niekoľko zmienok. V pálffyovskom kaštieli v súčasnosti visia portréty posledného kastelána Mateja Beloviča s manželkou, ktoré nesú podpis Malovaného s datovaním 1897. V roku 1913 zrenovoval kaplnku Nepoškvrneného srdca Panny Márie v Gajaroch

Jeho dielom je aj oltárny obraz v kostole v Studienke. Malacký kronikár Pavol Hallon uvádza, že maľoval aj v kostoloch v Gajaroch, Kuchyni, Lozorne a zrejme aj v iných obciach v okolí. 

Malovaný sa už pri prvej známej zmienke v Malackách z roku 1894 uvádza ako maliar. Hoci o jeho činnosti v ďalších vyše 20 rokoch nevieme takmer nič, z neskorších materiálov je zrejmé, že pôsobil naďalej. Neskôr činnosť jeho podniku na tri roky prerušila 1. svetová vojna. Začiatkom roka 1919 však podnik opäť otvoril.

František Malovaný
Inzerát Františka Malovaného z roku 1919

V roku 1925 sa Malovaný podieľal na obnove interiéru farského kostola v Malackách, podľa kláštornej kroniky františkánov vymaľoval nástenné obrazy, opravil okná, pridal jedno pod chórom. 

V júli 1927 mu zastupiteľstvo schválilo koncesiu na pohrebný podnik. Išlo zrejme o rozšírenie jeho dovtedajšieho pôsobenia. Na pečiatke mal v tej dobe uvedené „Maliársky závod“. Predmet jeho činnosti, podľa zachovaného hlavičkového papiera z konca roka 1927, bol: 

 • maliar bytov, písma, natierač a pozlacovač,
 • výroba divadelných dekorácií a vývesných štítov,
 • kostolné maľby,
 • pohrebníctvo (sklad náhrobných krížov, pomníkov, rakiev, pohrebných potrieb, rámov a obrazov
Pečiatka a podpis Františka Malovaného
Hlavičkový papier, pečiatka a podpis Františka Malovaného
(Foto archív MCK Malacky – Múzea Michala Tillnera)

Na jeseň 1927 opravoval v malackom františkánskom Čiernom kláštore kalváriu, snáď pri príležitosti osláv výročia sv. Františka a zároveň otvorenia gymnázia. Zároveň v tom roku pracoval na adaptácii časti priestorov kláštora na gymnaziálny internát.

V septembri 1928 patril medzi členov komisie, ktorá mala na starosti záležitosť vytvorenia pomníka padlých v 1. svetovej vojne. V tom istom roku bol pod jeho vedením vymaľovaný interiér františkánskeho kostola, ktorý bol dovtedy vždy len vybielený. O rok neskôr vymaľoval na chóre kostola ďalšie dva obrazy.

Keďže v Malackách sme našli stopy jeho činnosti v rozpätí troch desaťročí, predpokladáme, že jeho diela väčšieho i menšieho rozsahu sa nachádzali v mnohých domácnostiach a kostoloch v Malackách a okolí. Zrejmä najväčší dopyt po jeho službách bol po smrti, resp. ukončení činnosti maliara Alojza Veselého, ktorý mal v Malackách a okolí “monopol” na práce v kostoloch. Malovaný bol zrejme v prvom rade remeselník a podnikateľ ako desiatky ďalších v tej dobe v meste – preslávilo ho vymaľovanie františkánskeho kostola. Bez toho by odišiel do zabudnutia.

Malovaný ako funkcionár

Počas prevratu v roku 1918 bol začiatkom novembra menovaný za člena jednej z komisií národného výboru. Neskôr v tom istom mesiaci sa v zápisnici NV uvádza: „Organizatiu obecnej staž ma vrukách Malovany Franc.“  

V roku 1919 bol aktívny v Spolku konc. majstrov, živnostníkov pre okres malacký. V živnostenskom spoločenstve bol aktívny aj v nasledujúcich rokoch. V obecnom zastupiteľstve nebol.

Úmrtie

František Malovaný zomrel 13. marca 1931, pochovali ho na starom cintoríne v Malackách. V roku 1991 bola po ňom pomenovaná jedna z ulíc v Malackách, na sídlisku Juh. Jeho hrob bol od roku 1992 do roku 2020 zaradený medzi významné hroby mesta Malacky. Na náhrobku boli údaje zomrelého a tiež nápis vzťahujúci sa k jeho osobe:

Radosťou môjho života bolo umenie,
venoval som ho na česť Božiu a ľuďom na povzbudenie.
V tom skladám svou nádej pevnú,
že za prácu moju vernú,
obdržím v nebi odmenu večnú.

Údaje o iných členoch rodiny tam chýbali. Naopak neskôr pribudli iné mená.

Hrob Frantiska Malovaného v Malackách
Hrob Františka Malovaného na starom cintoríne v Malackách v roku 2006
(Foto Martin Macejka)

Prednedávnom sme zistili, že v súčasnosti už náhrobok s menom Františka Malovaného neexistuje. Náhrobok je zachovaný (tvar sa zhoduje), ale meno Malovaného už nie, ani citát s jeho odkazom. Rovnako zmizla kovová ohrádka ohraničujúca hrob, ten bol prekrytý kamennou platňou. Tento fakt je jedným z implulzov, aby sa zintenzívnila ochrana kultúrnych pamiatok v rámci mesta. 

Nápis na náhrobku Františka Malovaného, Malacky
Nápis na hrobe Františka Malovaného na starom cintoríne v Malackách. Ani ten už nie je zachovaný
(Foto Martin Macejka)

Zdroje:

 • Hallon, Pavol. Kto bol František Malovaný? In Malacký hlas 2/2001, s. 3.
 • ŠABA, pracovisko Archív Modra, Zbierka kroník, E. Cirkevné kroniky, Kronika františkánskeho kláštora v Malackách – Historia Domus Malackyensis (Historia domus II.), inv. č. 117
 • ŠABA, pracovisko Archív Modra, Obvodný notársky úrad Malacky, Zápisnice obecného zastupiteľstva
 • Katolícke matriky Kyjov a Malacky
 • Osveta 25.1.1919, s. 3,
  Osveta 9.2., s. 4
 • Slovenský remeselník a obchodník, 1.10.1926, s. 4
0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.