Pred 85. rokmi vzniklo františkánske gymnázium

Františkáni v Malackách pôsobili viac ako 300 rokov. Počas existencie kláštora bola jednou z jeho hlavných úloh výchova a vzdelávanie rehoľníkov. Situácia sa zmenila za provinciála P. Mansvéta Olšovského, ktorý dosiahol, aby škola pôsobiaca v malackom kláštore mala právo verejnosti. Teda aby v nej mohli študovať aj žiaci, ktorí neboli členmi rehole. Od slávnostného otvorenia tejto školy uplynulo 85. rokov.

V roku 1926 dostali františkáni pre svoje gymnázium povolenie z ministerstva školstva a národnej osvety. Názov školy znel Súkromné gymnázium Rádu sv. Františka v Malackách.

Okolnosti vzniku školy a plány z obdobia 1926-1927 si priblížime citovaním zakladateľa gymnázia M. Olšovského a riaditeľa gymnázia P. Petra Esterleho.

Ciele školy sformulova M. Olšovský nasledovne: „Bližší: vychovať dorast pre rádový ústav bohoslovecký. Ďalší: pripraviť mládež k jeho budúcemu životnému úkolu, k sústavnej práci ľudovej výchovy. Vedľajší: umožniť mládeži vyššie študia akademické na tuzemských a zahraničných univerzitách.“

P. Mansvét Olšovský

M. Olšovský pred otvorením gymnázia napísal do novín obsiahly oznam o vznikajúcom gymnáziu, z ktorého vyberáme úryvok: „Týmto rokom otvoríme v Malackách, v úpätí Malých Karpát gymnázium a stredoškolský internát. Volili sme to miesto s úmyslom, že tam v zdravom lesnatom zátiší a jednako v bezprostrednej blízkosti hlavného mesta Slovenska spojíme výhody radostného vonkova s vrelou tepnou kultúrneho strediska. Požiadavkám hygieny zodpovedajúce budovy ústavu i interntátu s rozsialými hrišťami v jedinom komplexe, budú zaiste povolaným výchovným miestom našej mládeže, ktorá tuná nájde všetko, čo zdar jej telesnej i duševnej zdatnosti vyžadovať len môže. Ústav bude osmitriednym klasickým gymnáziom s verejným právom. Popri rečiach klasického vzdelania hodlá pestovať i reči moderné a zvlášte reči našich národných menšín. Obzvláštnou pečlivosťou pripravujeme výchovu umelecko-hudobnú, bo v nej sa skrýva írečitá pôvodnosť slovenskej duše. Výchova telesná nájde časom svojho ocenenia v modernej telocvični a rozsiahlych k nej priľahlých hrištiach.“

Najvyššie poschodie kláštora bolo prispôsobené pre potreby gymnázia

Školský rok začal v septembri 1927. Upravené priestory vo východnom krídle kláštora, v ktorých začala svoje pôsobenie škola a internát, boli slávnostne odovzdané verejnosti počas osláv 700. výročia smrti sv. Františka 2. októbra 1927. Gymnaziálnu budovu posvätil trnavský biskup Dr. Pavel Jantausch.

Riaditeľ gymnázia P. Peter Esterle

Nasledovala slávnostná akadémia osvetového zboru Malaciek. Riaditeľ školy P. Peter Esterle okrem iného povedal: „Najdôstojnejší pán. P. Min. Provinciál rádu sv. Františka na Slovensku vo svojej zahajovacej reči odovzdal ústav ako jeho majiteľ a vydržiavateľ verejnosti. Vylúčil ho jakožto z kláštora a venoval ho kultúrnemu cieľu: vychovávaniu a vyučovaniu mládeže. Týmto svojím aktom odovzdal aj nás učiteľov, náš profesorský zbor verejnosti, aby sme sa stýkali s rodičmi žiakov a s nimi spolu, zjednotenými silami účinkovali na tejto vznešenej, širokej, vzdelávacej roli národa dedičnej.“

Koncoročná fotografia z prvého školského roka 1927/1928

Polročné vysvedčenie jedného zo študentov gymnázia. Známky sa nedajú porovnať s dnešnými – nároky na žiakov boli také vysoké, že  úspechom bolo ukončenie každého ročníka, bez ohľadu na známky

Okrem riaditeľa Esterleho v škole v prvom školskom roku učili aj ďalší františkáni P. Lét Danišovič, P. Kornel Diermek, P. Béda Košík a P. Hyacint Haverla. Pôsobili tu tiež dvaja civilní učitelia Anton Mazán a Ignác Mendelsohn.

Prvý profesorský zbor

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.