Priority programu BSK z malackého pohľadu

Bratislavský župan Juraj Droba dnes predstavil programové vyhlásenie, v ktorom konkretizoval svoje ciele a vízie. Tie chce v spolupráci so zastupiteľstvom BSK a inými subjektmi uskutočniť vo svojom volebnom období (do roku 2022). Programové vyhlásenie je vôbec prvým takýmto počinom v histórii existencie všetkých žúp na Slovensku.

„Ja som mal na výber, že buď budem aj so zvyškom Úradu robiť dobrého údržbára, to bola prvá možnosť alebo potom druhá možnosť, stať sa trošku vizionárom a ten kraj rozvinúť  a mať vyššiu
ambíciu, ako len dobre spravovať to čo máme na starosti,“ ozrejmil svoje plány predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.

Z programu sme vybrali body, v ktorých sa výslovne spomínajú Malacky:

1. Doprava

 • najneskôr do konca roku 2020 zrealizuje komplet­nú rekonštrukciu cesty III. triedy Rohožník – Ma­lacky pre zvýšenie plynulosti, komfortu a bezpeč­nosti cestnej premávky
 • urýchli vypracovanie projektovej dokumentácie na novú obchvatovú cestu Malaciek
 • podporí komplexný rozvoj cyklodopravnej infraštruktúry – napr.  cyklotrasa Malacky – železničná stanica

2. Zdravotníctvo

 • zasadí sa za udržanie ústavnej pohotovostnej služby (urgentného príjmu) v Malackách

 

Malacky sú obsiahnuté aj v ďalších bodoch (napr. rekonštrukcia mostov, vytvorenie Plánu udr­žateľnej mobility Bratislavského kraja do roku 2030, podpora tvorby zelenej infraštruktúry, ochranu lesov a prírodného dedičstva atď.)

 

Z blízkeho okolia Malaciek ešte vyzdvihneme niektoré priority:

 • vybuduje cyklotrasy pre­pájajúce okresné mestá s priľahlými obcami
 • vybuduje novú cyklolávku medzi obcami Vysoká pri Morave a Marchegg
 • zasadí sa o vybudovanie cykloprepojenia Gajary – Dürnkrut (na rakúskej strane doteraz nebola vôľa – pozn. autora)
 • podporí komplexný rozvoj cyklodopravnej infraštruktúry – napr. cyklotrasa Malé Leváre – Veľké Leváre

Za dôležité považujeme aj vyjadrenie podpory projektom v oblasti kultúry:

 • naďalej bude strategicky dotovať iniciatívy a ak­tivity v kultúrnom a turistickom sektore prostred­níctvom Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy, ktoré bude aktívne rozvíjať
 • bude marketingovo podporovať podujatia v kraji, ktoré majú potenciál prilákať turistov, pričom v spo­lupráci s Krajskou organizáciou cestovného ruchu zrealizuje marketingovú kampaň cielenú na oby­vateľov a návštevníkov Viedne, ako aj maďarského, rakúskeho a českého prihraničia
 • vytvorí sieť tematických ciest zameraných na his­torické a technické pamätihodnosti, prírodné je­dinečnosti, vodácky turizmus, turistiku a golf, eko a geoturizmus, vínny turizmus a lokálne produkty, a to aj s podporou externých zdrojov, predovšetkým cezhraničnej spolupráce (projekt Malý Dunaj, pro­jekt SacraVelo, projekt Transdanube, projekt Geopark Malé Karpaty)

Významný je tiež prierezový cieľ:

 • spracuje smart stratégiu, ktorá v prospech celého územia jednoznačne prispeje k efektívnejšiemu, ekologickejšiemu, ekonomickejšiemu a adresnej­šiemu napĺňaniu rozvojových politík kraja, ako aj zverených a originálnych kompetencií

A samozrejme zaujímavé sú mnohé ďalšie. Celé Programové vyhlásenie nájdete aj na webstránke Bratislavského samosprávneho kraja.

Mnohé z uvedených bodov sú pokračovaním projektov, ktoré sa začali v predchádzajúcich volebných obdobiach. Dokončenie rozbehnutých projektov je dôležité a je dobrá správa, že vedenie kraja nadväzuje na dobré plány z minulosti a rozvíja ich. Rovnako potešiteľné je zaradenie nových trendov.

Ak sa však pozrieme len na ciele viazané na Malacky a blízke okolie a nie na celý kraj, musíme skonštatovať, že (aj vzhľadom na absenciu budov vo vlastníctve kraja – okrem gymnázia a nemocnice) zásadný posun v podpore nášho subregiónu zo strany kraja nie je deklarovaný. Možno realita bude iná – program je stručný a mnoho nápadov je formulovaných všeobecne (teda aj podpora malackých tém) a pri dobrej spolupráci s Malackami sa môže podariť podpora aj ďalších projektov. Každopádne program vítame – horšie zrejme nebude a snáď bude lepšie.

Foto: BSK

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.