Čo bolo napísané na stene kostola?

Františkánsky kostol, ako súčasť Čierneho kláštora, mával vždy fasádu tmavej farby, no interiér bol až do roku 1928 vymaľovaný bielou farbou. V prednej časti hlavnej lode chrámu sa na čelnej stene nachádzal nápis, svedčiaci o poslednom vybielení kostola. Zmienku o nápise nachádzame v kláštornej kronike Protocolum Venerabilis Conventus Malaczkensis anno 1653 inchoatum, ktorá sa zvykla nazývať skrátene Historia domus.

Nevieme, kedy sa takýto nápis na stene kostola objavil prvý raz. V kronike je prvý záznam o tomto nápise z roku 1875. Zápis znie:

Anno 1875 renovata est ara principalis, omnes figurae incoloratae et aurum purgatum, et in fronte in Sanctuarii inscriptio cum duobus angelis posita est sequens:

HasCe AeDes sIne Labe MarIae
EreXIt PaVLVs, CVIVs srIrps PaLffI MVnit
ALbaVIt NICoLaVs, hInC nItor eCCe VIget.
PII PrInCIpIs AntonII PaLffy noVa CVra deCoratVM

Preklad:

Roku 1875 bol obnovený predný oltár, všetky postavy namaľované a zlato očistené a na priečelí vo svätyni bol umiestnený nasledujúci nápis s dvoma anjelmi:

Tento chrám Nepoškvrnenej Márie
postavil Pavol, ktorého rod Pálffy opevnil,
Mikuláš vybielil, odvtedy hľa krása prekvitá
podľa nového priania zbožného
kniežaťa Antona Pálffyho o výzdobe.

Druhý podobný zápis v kronike pribudol v roku 1889. Obsah textu zostal zachovaný, slová boli upravené tak, aby rímske číslice spolu vyjadrovali rok vymaľovania. Uvádza sa v ňom:

V mesiaci júli (1889) vznešený pán knieža sa postaral o vybielenie kostola konventu podľa toho, ako tu napísaný, takto znejúci, chronosticon svedčí:

Tento chrám Nepoškvrnenej Márie
podľa sľubu vystaval Pavol
a tiež na jej slávu vybieliac
zároveň vyzdobil knieža Mikuláš
Pálffy.

Latinská podoba zápisu v kronike znie:

Mense Iulio (1889) celsus Dominus Princeps ecclesiam Conventus dealbari curavit, prout chronosticon ibi inscriptum testatur sic sonans:

Has. aeDes. sIne. Labe. MarIae
eX. Voto. eXstrVXIt PaVLVs.-
AtqVe. aD. honoreM. eIVs. eXaLbans.
Vna. ornaVIt. PrInCeps. NiCoLa-
Vs. PáLffy.

Uvedený nápis v tejto podobe vydržal v kostole približne 17 rokov.  Práve z tohto obdobia sa zachoval obrázok, ktorý potvrdzuje zápis z kroniky. Vidíme na ňom kostol vybielený a na stene chrámovej lode nápis.

V roku 1906, keď bol gvardiánom P. Mansvét Olšovský, prišlo opäť k vybieleniu kostola. Je to posledný záznam v kronike Historia domus I., ktorý svedčí o maľovaní chrámu. Nápis zostal takmer nezmenený oproti predchádzajúcemu z roku 1889. Do textu pribudli len dve slová – enIXe (horlivo) a pIVs (zbožný, spravodlivý), aby chronostikon vyjadroval správny letopočet.

Kronika bola ukončená rokom 1916. Z pokračovania kláštornej kroniky (Historia domus II., ktorá bola vedená v rokoch 1916-1936) sme mali k dispozícii len spracovaný materiál. V ňom sa píše, že v roku 1922 prišlo k vybieleniu kláštora na trovy Pálffyovcov. Nie je z toho jasné, či bol vymaľovaný aj kostol.  Isté je, že onedlho – v roku 1928 nechali františkáni za gvardianátu Malačana Vendelína Kučeru kostol vymaľovať, čím získal dnešnú podobu. Náklady hradili Pálffyovci, hoci v tom čase už v Malackách neboli.

Zápisy z kroniky do slovenčiny preložil Mgr. Pavol Vrablec.

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.