Škola môže vyzerať aj inak…

21. februára 2018 privíta malacké Gymnázium sv. Františka Assiského v rámci Dňa otvorených dverí nových záujemcov o štúdium. Otvorené dvere sú súčasne symbolom výmeny a medzi tými, pre ktorých sa tu maturita stala štartom, je mnoho úspešných osobností, ktoré ďalej ovplyvňujú svoje okolie a nesú odkaz tejto školy vo svojej práci. Sú medzi nimi napríklad historik a publicista Martin Macejka, manažér a držiteľ prestížneho ocenenia StartUp Awards 2017 Miroslav Konečný, medzinárodne uznávaný virológ Róbert Szabó, herecký talent Michal Jánoš, úspešné IT manažérky sestry Kollmanové, experti v oblasti bankovníctva Adam Nádaský a Vladimír Kunštek, vedkyňa v oblasti aplikovanej bioanalytickej chémie Barbora Micháleková Richveisová, Andrea Gašparovýchová, absolventka Universität Wien, atď.

V rozhovore s riaditeľom gymnázia Mgr. Danielom Masarovičom sa zoznámime so školou, ktorá si v povrchnom, zložitom a neistom svete materiálnych hodnôt vytýčila vlastnú úspešnú cestu.


Čím je systém výučby na vašej škole taký jedinečný?

Najjednoduchšie bude začať od konca – sme presvedčení (a tak aj konáme), že „výsledným produktom“ školy nemôže byť žiak, ktorý má podľa bežného modelu školského systému široké vedomosti z každého vyučovacieho predmetu získané pasívnym spôsobom. Toto neskôr vedie v živote človeka k priemernosti a povrchnosti. Zdôrazňujeme celostné formovanie študentov a individualizované postupy vo výučbe s ich aktívnym prejavom. Naším cieľom je mladý človek, ktorý po ukončení štúdia pozná vlastnú hodnotu a jedinečný zmysel svojej životnej cesty. Vie, že v ňom samotnom je sila tvoriť, ovplyvňovať a prinášať nové myšlienky. Študent, ktorý sa naučil učiť sa, adaptovať sa na zmenu a má kvalitné komunikačné, prezentačné a socializačné zručnosti. Ide nám predovšetkým o to, aby školské prostredie cez rôzne aktivity dávalo impulzy pre rast každého študenta v závislosti od jeho individuálnych potrieb. Aby sa rozširovalo nielen poznanie žiaka, ale aj jeho videnie, myslenie a vnímanie.  Tomuto cieľu efektívne prispôsobujeme náš školský program.

Daniel Masarovič

Mgr. Daniel Masarovič. Foto: Miška Havrilla

Ste cirkevné gymnázium. Akú úlohu zohráva náboženstvo v živote a chode školy?

Sme škola otvorená a prijímame každého žiaka bez rozdielu vierovyznania. Každý človek je pre nás osobnosťou s rovnakou dôstojnosťou a hodnotou. Dôležitá je ochota študentov spolupracovať pri vlastnom odbornom i osobnostnom dozrievaní. Sme súčasne škola moderná, čo okrem iného znamená, že podporujeme zážitkové vyučovanie s aktívnou a tvorivou účasťou žiaka. Prístup školy k svojim študentom a ich vzťah s učiteľom ako priateľom tu však samé predurčujú vlastnosti a kvality pedagóga. Náš pedagogický zbor je skutočne harmonickou skupinou erudovaných, vnútorne silných, komunikatívnych  a inšpiratívnych osobností.

 

Volíte v škole s takýmito piliermi vlastné cesty výučby?

Jedinečný systém môže fungovať len v jedinečnej atmosfére. Nemám na mysli len kvalitu výučby, či vybavenie učební, aj keď v tomto smere je náš štandard skutočne vysoký. To prostredie je vytvorené zo študentov, pedagógov, rodičov, ako rád vravím,  celého školského spoločenstva, ako aj materiálneho zázemia, pozitívneho myslenia ale i neuveriteľne inšpiratívnej a formujúcej atmosféry historických priestorov. Tu genius loci funguje bez najmenších pochybností.  Prostredie prispieva ku kultivácii duše človeka a máme to nie len na mysli, ale v sebe. Budujeme školskú knižnicu ako Centrum kultúrnosti a vzdelanosti, ktoré prepájame s ďalším projektom kláštornej záhrady. Znie to asketicky, no je to vo svojej podstate premena veľkého vnútorného átria na vonkajší spoločenský priestor s miestami pre debaty, amfiteátrom ako aj s miestami, kde môže človek osamote čítať pod holým nebom. Škola poskytuje otvorenú platformu pre dialógy s hosťujúcimi významnými osobnosťami, buduje sa muzikálna učebňa, posilňovňa, ale aj schodolez pre deti s pohybovými problémami. Súčasťou tímu je kariérny poradca, vlastná školská psychologička i špeciálny pedagóg.

Gymnázium sv. Františka Assiského Malacky

Foto: archív školy

Iné školy o sebe hovoria predovšetkým ako o zoznamoch vybavenia, pobytov, programov. Váš slovník je celkom iný.

Už som hovoril, že rovnako aj my sme moderná škola so špičkovým zariadením odborných učební, poznávacími jazykovými pobytmi, kurzami, atď.  Samozrejme, že máme štipendijný fond pre podporu talentov. A máme aj mimoriadne výsledky. Nielen v úspešnosti našich absolventov na vysokých školách, ale už počas štúdia u nás. Napríklad v ostatnom roku sme zaznamenali účasť až siedmich študentov v rámci Stredoškolskej odbornej činnosti na krajskej a päť na najvyššej, celoštátnej úrovni a to dokonca z jednej triedy! To považujeme za samozrejmé, lebo sme škola. Úspešnosť študenta je vždy podmienená osobným rozhodnutím nechať sa viesť a formovať smerom k špecifickej odbornosti a k pevnému charakteru.

Pre nás je však škola o vzťahoch, otváraní sa novým veciam, získavaniu zručností a návykov, schopnosti rozlišovať, myslieť kriticky, vidieť, kráčať a predovšetkým byť a spoznať samého seba.

Gymnázium sv. Františka Assiského Malacky

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.