Číslovanie domov v minulosti a dnes

Zvýšený záujem o pátranie po predkoch a vytváranie rodostrokmeňov ukazuje tiež na dôležitosť orientácie v číslach domov. Jednak kvôli identifikácii osôb, jednak kvôli určeniu miesta, kde daná rodina bývala. Pozrieme sa na číslovanie domov v Malackách.

Číslovanie domov sa zavádzalo koncom 18. storočia. Z toho obdobia nemáme o Malackách žiadne informácie. V 19. storočia sa situácia menila, číslovaniu sa venovala väčšia pozornosť, môžeme to pripísať rastúcej špecializácii v rámci úradných dokumentov, postupnej byrokratizácii. Okrem katastrálnych dokumentov vznikali rôzne súpisy, v druhej polovici 19. storočia sa čísla domov písali aj do matrík. V 20. storočí je materiálov obsahujúcich čísla domov ešte viac.

Od začiatku číslovania sa systém niekoľkokrát menil, k prečíslovaniu prišlo niekoľkokrát. Najstaršie v súčasnosti známe číslovanie začalo minimálne v polovici 19. storočia a používalo sa približne do konca 19. storočia. V období zavádzania pozemkových vložiek vzniklo nové číslovanie. Toto číslovanie poznáme podľa stavu z roku 1909. V medzivojnovom období, približne okolo roku 1930, boli domy opätovne prečíslované. V tom období sa začali okrem čísel domov pomenúvať ulice. Ďalšia zmena bola v roku 1950.

MP-cislovanie07

Detail budovy hostinca oproti kláštoru (Bersón) spred roku 1918. Na obrázku je zreteľné číslo 358, ktorým bola budova označená počas prvých troch desaťročí 20. storočia

Z obdobia okolo rokov 1860 a 1914 existujú v archívoch súpisy aj mapy, na základe toho je možné presne určiť polohu jednotlivých domov podľa čísel.

V uhorskom období sa číslovanie začínalo budovou zámku. Pokračovalo Zámockou ulicou do mesta. V 19. storočí končilo na Rádku, neskôr pri kláštore. Vtedy bolo v meste vyše 400 domov.

Na začiatku 20. storočia v okolí dnešnej športovej haly Malina (budova Malého kaštieľa), resp. hájovňami a inými objektmi mimo zastavanej časti mesta. Posledné domy mali čísla okolo 600. Zmena okolo roku 1930 určila za dom č. 1 obecný dom (pri levárskej ceste, neďaleko starého cintorína) a číslovanie pokračovalo na dnešnej Záhoráckej ulici, na Rádek, atď. Končilo na opačnej strane Záhoráckej a Družstevnej ulice (vľavo v smere do Kostolišťa). Zámok mal v tom čase číslo 506. Vtedy už bol dvojnásobný počet domov oproti predchádzajúcemu obdobiu.

MP-cislovanie06

Dom na Záhoráckej ulici a Zámok medzi rokmi 1930-1950

MP-cislovanie05

V súčasnosti sú budovy označované súpisnými číslami a orientačnými číslami. Súpisné čísla sú jedinečné – číslo má jediný dom v meste. Orientačné čísla určujú poradie domov na jednotlivých uliciach, na každej ulici začína číslovanie od jednotky. O číslovaní budov rozhoduje obec podľa zákona o obecnom zriadení a súvisiacej vyhlášky ministerstva vnútra. Podľa sčítania z roku 2011 mali Malacky 3066 obývaných a 80 neobývaných domov.

MP-cislovanie03


0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.