Starý cintorín v Malackách

Najstarší známy cintorín v Malackách sa nachádzal pri farskom kostole. Ten bol na prelome 18. a 19. storočia zrušený, ale už skôr vznikol dnešný starý cintorín, situovaný neďaleko kostola pri ceste vedúcej do Veľkých Levár. Pochováva sa na ňom dodnes. Najnavštevovanejší je práve v týchto dňoch.


O počiatkoch starého cintorína nie sú známe žiadne informácie. Najstaršia známa zmienka o ňom pochádza z roku 1755, ale zrejme bol založený skôr.

Cintorín mal pôvodne viac vstupov, dnes je jeden. Pôvodný portál za socializmu nahradili železnou bránou. Nad ňou je nápis, ktorého text sa ponechal z pôvodného vstupu: Z mŕtvych vstaneme.

Pôvodný, dnes už neexistujúci vstup na cintorín

V súčasnosti je cintorín rozdelený na šesť sektorov, oddelených asfaltovými cestičkami. Sektor A sa nachádza pri vstupe vľavo pred hlavným krížom. Sektor B je vľavo za hlavným krížom, sektor C vpravo od cestičky vedúcej od vstupu, v časti za hlavným krížom. Sektor D je pri vstupe vpravo. Sektory E a F sa nachádzajú v pravej (východnej) časti cintorína. Všetky sektory sú označené tabuľkami.

Plánik cintorína s vyznačením sektorov a významných hrobov

Najstaršie sú oblasti cintorína od hlavného vstupu po hlavný kríž po oboch stranách, v druhej polovici 19.storočia sa cintorín rozšíril severným smerom. Tvorili ho dnešné sektory A až D, hlavný kríž bol v strede. Na prelome 19. a 20. storočia sa cintorín rozšíril východným smerom, pribudli sektory E a F. Katastrálna mapa z roku 1914 zachytáva cintorín už v dnešnom rozsahu.

Cintorín na katastrálnej mape z roku 1914

Uvedená systematizácia cintorína (rozdelenie na sektory) bola vytvorená pri vyhotovení súpisu hrobov v období 1957-1958, možno skôr. Cintorín má dnes približne 3000 hrobov.

Najstarší dochovaný pomník na cintoríne pochádza z roku 1835, zachovalo sa niekoľko náhrobkov z 19. storočia. Na rozhraní sektorov A, B, C a D sa nachádza spomenutý kamenný tzv. hlavný kríž. Jeho spodná časť je z roku 1868. Pôvodne stál na tomto mieste drevený kríž, okolo ktorého boli pochovávaní chudobní ľudia. V rohu cintorína sa nachádza bývalá márnica, ktorá je tiež staršia ako väčšina súčasných pomníkov.

Hlavný kríž okolo roku 1940

V minulosti sa používali na hroboch väčšinou drevené alebo železné kríže. Kamenných bolo spočiatku menej, dnes prevažujú.

Časť cintorína v prvej polovici 20. storočia

Hroby františkánov v rohu cintorína

Jeden zo zachovaných železných krížov

Významnejší obyvatelia mesta boli pochovávaní pri hlavných cestičkách vedúcich od hlavného kríža všetkými smermi.

Najvyšším náhrobkom je obelisk na hrobe Bittnerovcov, vpravo hrob Prenoszilovcov

Hroby vincentiek v sektore B

Väčšinou sú z historického hľadiska paradoxne zaujímavé hroby, do ktorých sa už nepochováva. Tieto pomníky sa nemenia a majú pôvodnú podobu. Na ostatných sa bežne dva až tri razy za storočie zamenia staré náhrobné kamene, alebo aspoň tabuľky s informáciami o zosnulých, za nové. Dôvodom je okrem iného fakt, že na jeden bežný pomník sa zmestí štyri až šesť mien.

Niektoré hroby vynikajú aj architektonickou hodnotou, na obrázku je spoločná hrobka súrodencov Mayerovcov s rodinami

V roku 1992 zriadilo Mesto Malacky na cintoríne pamiatkovú zónu s presne určenými hrobmi. Táto zóna bola zaradená medzi chránené pamiatky mesta Malacky. Odvtedy niektoré hroby zanikli, resp. sa zmenili náhrobky a následne sa zoznam mierne upravil. Aktuálny zoznam významných hrobov je jednou z príloh VZN č. 3/2001. Múzeum Michala Tillnera v súčasnosti spracúva podklady na aktualizovanie uvedeného zoznamu. Ľudia okolo skupiny ĽPM pripravujú, aj na základe našich podkladov, systém pre širšiu ochranu cintorína a iných pamiatok Malaciek.

Jeden z problémov cintorína v posledných rokoch je vandalstvo. V roku 2008 zmizla z hrobu Ľuda Zúbka vzácna bronzová busta, v auguste niekto odcudzil reliéf významného staviteľa Jánosa Terebessyho. Na poslednej fotke je detail rodinnej hrobky lekárnickej rodiny Friedrichovcov. Z náhrobku sa zrejme niekto pokúsil odstrániť kovovú časť.

Téme starého cintorína budeme ešte na Malackých pohľadoch venovať pozornosť.

1 odpovedať

Spätné odkazy a spätné upozornenia

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.